วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทอ. จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9

กองทัพอากาศ จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 “ประชารัฐร่วมสร้าง สืบสานพระราชปณิธานพ่อ” 5-7 มิ.ย. เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ “รัชกาลที่ 9” พร้อมกิจกรรมมากมาย

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 มิ.ย. 60 พล.อ.อ.มานะ ประสพศรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อ “ประชารัฐร่วมสร้าง สืบสานพระราชปณิธานพ่อ” ณ อาคารอเนกประสงค์ชาวฟ้า สโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวน (ท่าดินแดง) โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ได้รับการถวายพระราชสมัญญานาม “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้แฟลตทหารอากาศทุ่งสีกัน ได้เป็นชุมชนต้นแบบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ยุทธศาสตร์
ด้านสิ่งแวดล้อมของกองทัพอากาศเป็นแนวทางปฏิบัติเครือข่ายหัวใจสีเขียว (Green@heart) เพื่อสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของกองทัพอากาศ รวมถึงเพื่อรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่กำลังพล ครอบครัว นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ กองทัพอากาศ โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศร่วมกับเครือข่ายหัวใจสีเขียว GREEN@HEART กำหนดจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5-7 มิ.ย. 60 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ
- กิจกรรม “ทอดผ้าป่าขยะ”
- วิดีทัศน์เทิดพระเกียรติ เรื่อง “รักษ์ธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม ตามรอยเท้าพ่อ”
- การแสดงจากวงดุริยางค์ทหารอากาศ ประกอบเพลงดัดแปลง “คู่ถัง”
- การเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ประชารัฐร่วมสร้างมรดกสิ่งแวดล้อม สืบสานพระราชปณิธานพ่อ” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย ดร.เศกสันต์ อุดมศรี ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้บริหารบริษัทในเครือ วงษ์พาณิชย์, คุณณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ และ น.อ.ฐากูร นาครทรรพ ผู้แทนกองทัพอากาศ
- การนำเสนอโครงการต้นแบบ แฟลตทหารอากาศทุ่งสีกัน (OFOP) และการสาธิตทำน้ำหมักชีวภาพจากภาคเอกชน เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและชุมชน

- การเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste Project) จากบริษัท วงษ์พาณิชย์ จำกัด
- การแสดงดนตรี “ลมหายใจ ไร้มลทิน” จากโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
- การประกวด Fashion Recycle
- การแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งจาก โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
- การประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
- การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
- การแสดงนิทรรศการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมจากกองทัพอากาศ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน
- การนำเสนอแผนงานโครงการของเครือข่ายหัวใจสีเขียว GREEN@HEART การแข่งขัน
ตอบปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับมัธยม
- การนำ “ตลาดธงฟ้า” ในรูปแบบสินค้าและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มาให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกซื้อสินค้าและการบริการต่างๆ ในราคาพิเศษ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
- การแสดงดนตรีของวงดุริยางค์ทหารอากาศในห้วงเวลา 17.00-19.00 น. ของทุกวัน.

กองทัพอากาศ จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 “ประชารัฐร่วมสร้าง สืบสานพระราชปณิธานพ่อ” 5-7 มิ.ย. เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ “รัชกาลที่ 9” พร้อมกิจกรรมมากมาย 5 มิ.ย. 2560 10:50 ไทยรัฐ