บริการข่าวไทยรัฐ

รักษ์โลกกับโตโยต้าเมืองสีเขียวลดมลพิษ

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยพาคณะครู เยาวชน และตัวแทนชุมชน ที่มีผลงานดีเด่นจากการทำกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ภายใต้กิจกรรม “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ต่อยอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่าง วันที่ 25 พฤษภาคม–31 พฤษภาคม 2560

จากการดำเนินธุรกิจของโตโยต้าในประเทศไทยมาเป็นเวลา 55 ปี โตโยต้า มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ด้วยการเป็นองค์กรที่ดีมีจิตสำนึกรับผิดชอบและร่วมพัฒนาสังคมไทย โดยหนึ่งในความมุ่งมั่นและตั้งใจของโตโยต้าคือการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคมไทยผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ “โตโยต้าเมืองสีเขียว” เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั่วประเทศ

กิจกรรม “ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา” ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว ที่ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 12 ปี จากความร่วมมือระหว่างบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนโรงเรียนและเทศบาลจากทั่วประเทศ จัดทำแผนงานส่งเข้าประกวดเพื่อช่วยสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อนภายในชุมชนของตนโดยมีแนวทางในการทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมใน 5 ด้าน ดังนี้

• การลดใช้ไฟฟ้า
• การลดขยะ
• การเดินทางอย่างยั่งยืน
• การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
• การอนุรักษ์น้ำ


ภายหลังจากการเปิดตัว 20 โรงเรียน และ 20 ชุมชน ผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมลดเมืองร้อน ด้วยมือเราปีที่ 12 เมื่อเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ผู้เข้าแข่งขันได้เข้าร่วมการสัมมนาศึกษาดูงาน รวมถึงการเข้าค่าย และได้นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ของตนอย่างต่อเนื่องโดยผลของการประกวดกิจกรรม “ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา” ปีที่ 12 มีดังนี้

ประเภทโรงเรียน
ถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนกันตังพิทยากร อ.กันตัง จ.ตรัง จากการดำเนินกิจกรรม “โครงการกันตังพิทยากร ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
จากการดำเนินกิจกรรม “โครงการวชิรวิทย์ ร่วมใจประหยัดพลังงาน”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ อ.เมือง จ.นครพนม จากการดำเนินกิจกรรม “โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราชาวศรีโคตรบูรณ์” ประเภทชุมชน

ถ้วยพระราชทาน รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านม่อนแก้วเทศบาลตำบลบ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา จากการดำเนินกิจกรรม “โครงการชุมชนบ้านม่อนแก้วร่วมใจลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านดอนแยงเทศบาลตำบลหงาว อ.เถิง จ.เชียงราย จากการดำเนินกิจกรรม “โครงการลดขยะ ลดเมืองร้อนอย่างยั่งยืนที่ดอนแยง”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ชุมชนบ้านดงมะปินหวาน เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน จากการดำเนินกิจกรรม “โครงการดงมะปินหวานกินอยู่รู้ค่าเพิ่มป่าในบ้าน ให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุข”


สำหรับกิจกรรมดูงานและอบรมด้านสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ มุ่งเน้นในการเพิ่มองค์ความรู้และความเข้าใจในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยคณะครู เยาวชน และตัวแทนจากชุมชน ผู้ชนะเลิศ ได้มีโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายพร้อมทั้งเปิดประสบการณ์ด้านแนวคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามสถานที่ต่างๆ ได้แก่

1. ฟอเรสท์ ออฟ โตโยต้า (Forest of Toyota)
วัตถุประสงค์การเข้าเยี่ยมชม : เพื่อเป็นการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และป่าอย่างสมดุล
ผ่านการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นที่ป่าของโตโยต้า ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักได้แก่ การเรียนรู้ด้าน
ป่าไม้ (ForestryZone) การอนุรักษ์ (Conservation Zone) และการนำมาใช้ประโยชน์ (utilization zone)

2.โตโยต้า ไคคัง (Toyota Kaikan)
วัตถุประสงค์การเข้าเยี่ยมชม : เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของผู้ชนะกิจกรรมลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 แก่ตัวแทนจาก บริษัท
โตโยต้า มอเตอร์ คอร์เปอเรชั่น ประเทศที่ญี่ปุ่น และร่วมชมนิทรรศการที่แสดงถึงนวัตกรรมในด้านต่างๆ ของโตโยต้า โดยเฉพาะวิวัฒนาการของรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. ชุมชนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมโตโยต้า (Toyota Ecoful Town)
วัตถุประสงค์การเข้าเยี่ยมชม : ศึกษาการจำลองรูปแบบการใช้ชีวิตแห่งอนาคตที่นำเทคโนโลยีมาผสมผสานกับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่าง คน รถ และบ้าน เช่น ระบบขนส่งในเขตเมือง (Hamo Project) ที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสมดุลของการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และระบบขนส่งสาธารณะ โดยเพิ่มการเข้าถึงระบบขนส่งอันจะช่วยลดจำนวนการใช้รถยนต์ส่วนตัว ทำให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงและช่วยลดปัญหารถติด

บ้านอัจฉริยะ (Toyota Smart House)
ที่กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์มาแปรสภาพเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ในบ้าน โดยมีระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านควบคุมการใช้ไฟฟ้าในจุดที่ไม่จำเป็น และจัดลำดับความสำคัญในการใช้ไฟฟ้าก่อน-หลัง เพื่อก่อให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

4. สถาบันสิ่งแวดล้อมโตโยต้าชิราคาวา-โก (Toyota Shirakawa-goEco Institiute)
วัตถุประสงค์การเข้าเยี่ยมชม : เพื่อเป็นการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล ผ่านการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ อาทิ การดูแลรักษาป่าการทดลองผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแรงดันน้ำผ่านการจำลองเครื่องยนต์ของรถยนต์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิง ที่เป็นต้นแบบการผลิตรถมิไร (Mirai) และการเดินสำรวจป่าในตอนกลางคืน เพื่อตระหนักถึงการใช้ชีวิตเหมือนสัตว์ป่าที่ปราศจากแสงไฟในตอนกลางคืน

โตโยต้า คาดหวังว่าการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นการเปิดประสบการณ์ให้คณะฯ ได้ศึกษางานด้านสิ่งแวดล้อมจากต่างประเทศและนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้มาต่อยอดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเพื่อที่จะกลายเป็นต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนและโรงเรียนอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนทั่วประเทศ อันจะถือเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็น “เมืองสีเขียว” อย่างแท้จริง.

อาคม รวมสุวรรณ
E-Mail chang.arcom@thairath.co.th
Facebook https://www.facebook.com/chang.arcom
https://www.facebook.com/ARCOM-CHANG-Thairath-Online-525369247505358/