บริการข่าวไทยรัฐ

เกาให้ถูกที่คัน

เรียน คุณบี บางปะกง

รัฐบาลมีการรณรงค์สร้างความสุขให้ กับประชาชนด้วยการให้ความช่วยเหลือ จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการให้ได้ดู ได้เล่นกิจกรรมกีฬา นันทนาการเป็นกิจกรรม ที่สร้างความสุขความสนุกสนาน ทำให้ประชาชนมีสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี กระทรวงสาธารณสุขก็ดูแลสุขภาพให้ความรู้ รักษา และป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก็จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ดนตรี ท่องเที่ยว การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เชิญชวนให้ประชาชนมาออกกำลังกาย

แต่ละปีรัฐบาลทุ่มทุนรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ด้วยการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดสรรเงินลงไปยังจังหวัดเป็นจำนวนมาก แต่ผู้รับผิดชอบไม่ได้ลงไปสำรวจพื้นที่ของแต่ละจังหวัดซึ่งต่างกัน

บางจังหวัดมีขนาดเล็ก บางพื้นที่เป็นภูเขา อากาศค่อนข้างเย็น เหมาะแก่การออกกำลังกาย โดยเฉพาะกีฬาประเภทเดี่ยว แต่การสนับสนุนจะเน้นกีฬาประเภททีม ซึ่งเป็นการลงทุนที่สูงมากถึงจะคุ้มค่า ประกอบกับกำลังคนที่จะมาช่วยก็มีน้อย จำเป็นที่จะต้องบูรณาการกับหน่วยงาน สถานศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง คือ กรมพลศึกษา หน่วยงานในจังหวัด คือ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผู้ปฏิบัติมีทั้งเจ้าหน้าที่พลศึกษาและกีฬาอำเภอ/จังหวัด

โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการที่กรมพลศึกษาได้รับงบประมาณมาก็จะโอนไปยังสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เพื่อไปดำเนินการแล้วรายงานผลการดำเนินงานมายังกรมพลศึกษา ก่อนที่จะรายงานกระทรวงฯต่อไป

โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญและในอนาคตจะมีผู้สูงอายุมากขึ้น ได้เข้ามาร่วมกิจกรรม แต่สิ่งที่เป็นปัญหากับผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ เจ้าหน้าที่ที่รับนโยบายลงไปปฏิบัติในพื้นที่ ถ่ายทอดข้อมูลที่ผิดพลาดหรืออาจจะรู้ไม่ชัดเจน ไม่มีการจัดทำเป็นระบบตามขั้นตอน

ในแต่ละพื้นที่จะมีชมรมซึ่งรับผิดชอบดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำเป็นที่หน่วยงานจะต้องสร้างความเข้มแข็งกับชมรมให้มากขึ้น หน่วยงานในจังหวัดที่เกี่ยวข้องจะต้องบูรณาการสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการ คือท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬาจังหวัด การกีฬาแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด โรงเรียน/สถานศึกษา คนในพื้นที่ที่รับผิดชอบกิจกรรมนี้ เขามองดูว่าหน่วยงานในจังหวัดมีการขัดแย้งกัน จำเป็นที่พ่อเมืองหรือหน่วยเหนือที่รับผิดชอบลงมาดูแลบ้าง เพราะการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ มีทั้งการส่งเสริมเพื่อการแข่งขัน เพื่อความเป็นเลิศและเพื่อสุขภาพ ประชาชนในจังหวัดเขาก็คาดหวังเหมือนกัน ที่อยากจะเห็นจังหวัดของตนมีอันดับที่ดีๆ ไม่ใช่ไม่ได้เหรียญเลยหรืออยู่อันดับสุดท้ายของตารางอยู่เสมอ

งบประมาณปีหนึ่งที่รัฐบาลให้กับทางจังหวัดและหน่วยงานที่ส่งเสริมกีฬาก็มาก ขณะเดียวกันส่วนหนึ่งก็มีสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุน แต่ระบบขั้นตอน วิธีการดำเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งตัวคนที่รับผิดชอบมีความรู้ ความสามารถ เอาจริงมากน้อยแค่ไหน ทุกคนทุกหน่วยงานในจังหวัดต้องร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันในการที่จะพัฒนาวงการกีฬาในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ ถ้ามีสินค้าหรือนักกีฬาทำชื่อเสียงให้กับจังหวัด ผลที่ตามมาคือ ความภาคภูมิใจของประชาชน

อย่าไปมองว่ามีงบประมาณมากอย่างเดียว ต้องมองถึงกระบวนการ ระบบการทำงาน หน่วยงาน ผู้นำองค์กรหรือผู้นำจังหวัดให้ความสำคัญด้านกีฬา และนันทนาการมากน้อยเพียงใด ช้างเผือกอยู่ในป่ามีมากแต่เขาไม่มีโอกาสออกจากป่า เพราะผู้ปฏิบัติ เข้าไม่ถึงหรือไม่อยากเข้าไป จังหวัดต้องให้ความสำคัญกับชมรม หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่เขา เขาจะรู้ดีกว่าพวกที่นั่งบนหอคอย คอยแต่จะให้ช้างเผือกออกมา มันมีส่วนประกอบหลายอย่าง

ต้องเกาให้ถูกที่คันมันถึงจะประสบความสำเร็จครับ.

ประโยชน์ เทียนศาสตร์

บี บางปะกง