วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คณะสงฆ์ลาว ขอมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ช่วยจัดอบรมพระธรรมทูต

คณะสงฆ์ลาว ขอมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ช่วยจัดอบรมพระธรรมทูต

พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวว่า มจร. โดยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ในฐานะรองอธิการบดี มจร. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม ได้ลงนามความตกลงร่วมกับคณะสงฆ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการพัฒนาศาสทายาท พัฒนาวิทยากรในการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา ทั้งช่วยเหลือกันในการหาแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

นอกจากนี้ ที่สำคัญทางคณะสงฆ์ลาวยังขอให้ทาง มจร.ช่วยเหลือ อบรม พัฒนาพระสงฆ์ของลาวที่จะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจยังต่างประเทศด้วย ซึ่งที่ผ่านมาก็มีคณะสงฆ์จากสหภาพเมียนมา และกัมพูชา มาขอความร่วมมือกับทาง มจร. ในการช่วยอบรมพระสงฆ์ของแต่ละประเทศ ก่อนที่จะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจยังต่างประเทศด้วย

พระโสภณวชิราภรณ์ กล่าวต่อไปว่า ในต่างประเทศจะพบว่านอกจากมีวัดของคณะสงฆ์ไทยแล้ว จะมีวัดของคณะสงฆ์ลาวไปตั้งอยู่ในจำนวนมากเช่นกัน ดังนั้น ทางคณะสงฆ์ลาวจึงต้องการเตรียมความพร้อมให้กับพระสงฆ์ของลาวก่อนที่จะไปอยู่ยังวัดในต่างประเทศด้วย

ทั้งนี้ ทางรัฐบาลลาวให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางพระพุทธศาสนากับทางคณะสงฆ์ไทยอย่างมาก โดยทางรัฐบาลลาวอนุญาตให้มีการสานสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนากับแขวงต่างๆ ของลาวได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านทางรัฐบาลลาว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทางประเทศลาวมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนางานด้านพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก

คณะสงฆ์ลาว ขอมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ช่วยจัดอบรมพระธรรมทูต 4 มิ.ย. 2560 20:24 ไทยรัฐ