วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สะเต็มศึกษา

www.stemedthailand.org เป็นเว็บไซต์ของสะเต็มศึกษาประเทศไทย เป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สะเต็มศึกษา คือแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน

รู้จักสะเต็ม อธิบายความหมายของคำว่า “สะเต็ม” หรือ “STEM” ลักษณะการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม เครือข่ายสะเต็ม ยุทธศาสตร์ ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ โครงสร้างเครือข่ายสะเต็มศึกษา สสวท. โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา สสวท. ทูตสะเต็ม และนอกจากนี้ใน หน้าหลัก ยังมี สื่อและกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ ข่าวและบทความ ติดต่อเรา...

1 มิ.ย. 2560 11:57 1 มิ.ย. 2560 11:58 ไทยรัฐ