วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกษตรฯปลื้มกฎหมายใหม่ วางแผนดึงรายย่อยร่วมคอนแทรกต์ฟาร์มมิ่ง

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิด เผยว่า พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร พันธสัญญา พ.ศ.2560 หรือคอนแทรกต์ฟาร์มมิ่ง ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2560 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 120 วัน หรือตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย.เป็นต้นไป โดยมีเจตนารมณ์เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการทำสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม รวมทั้งกำหนดกลไกในการส่งเสริม และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

“เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว ผู้ประกอบการที่ทำคอนแทรกต์ฟาร์มมิ่งกับเกษตรกรจะต้องมาขึ้นทะเบียนกับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับสูงสุด 300,000 บาท โดยพระราชกิจจาฯนี้ครอบคลุมการ ผลิตสินค้าเกษตรทุกชนิดทั้งพืช สัตว์ประมง และการบริการด้านการเกษตร”

นายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ระบบเกษตรพันธสัญญา หมายถึง ระบบ การผลิต ผลิตผล หรือบริการทางการเกษตรที่เกิดขึ้นจากสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรกับบุคคลธรรมดา ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมตั้งแต่สิบรายขึ้นไป หรือกับองค์กรทางการเกษตรที่มีกฎหมายรองรับ โดยผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตด้วย

โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ซึ่งมี รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ และให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสภาพปัญหาเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมในระบบเกษตรพันธสัญญาเสนอต่อคณะกรรมการ จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พิจารณาปัญหาเกี่ยวกับระบบเกษตรพันธสัญญาและนำเสนอคณะกรรมการฯ และเผยแพร่ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการทำสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา.

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร พันธสัญญา พ.ศ.2560 หรือคอนแทรกต์ฟาร์มมิ่ง ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2560 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 120 วัน หรือตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย.เป็นต้นไป โดยมีเจตนา 1 มิ.ย. 2560 03:51 ไทยรัฐ