วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บิ๊กโด่ง ลงพื้นที่ติดตามแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

'บิ๊กโด่ง' ลงพื้นที่ติดตามแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เร่งรัดทุกส่วนช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน พร้อมเตรียมแก้ปัญหาฤดูแล้งให้มีน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 31 พ.ค. 60 พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมกับส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อติดตามสถานการณ์แก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ให้การต้อนรับ

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ได้กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิต และมีคนเสียชีวิตจากอุทกภัย ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้น และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการจัดการน้ำในพื้นที่ไว้หลายโครงการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน้อมนำแนวทางมาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ส่วนฝายตามพระราชดำริที่ชำรุดขอให้ซ่อมแซม หาก อบต. ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ขอให้ประสานการดำเนินการจากกรมชลประทาน นอกจากนั้น ยังเน้นย้ำถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้แก้ปัญหาให้ตรงจุด

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันเร่งรัดการบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขึ้นในห้วงฤดูฝนปีนี้ และเตรียมการแก้ปัญหาน้ำแล้งในห้วงฤดูแล้งเพื่อให้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังเร่งรัดการติดตามงานการออกแบบ และจัดทำผังระบายน้ำของกรมโยธาธิการและผังเมืองในภาคใต้ ส่วนความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาของกรมชลประทาน และการแก้ไขปัญหาฝายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หลังจากนั้น ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อรับทราบการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และผลักดันการใช้ผลงานวิจัยสนับสนุนการสร้างอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ยังเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ.ฮูแตทูวอ ต.โคกเคียน เพื่อเยี่ยมชมการจัดการอาชีพการเกษตรด้วยตนเองของประชาชนในพื้นที่

ซึ่งทำให้เห็นศักยภาพของปราชญ์ชาวบ้านที่สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน รวมทั้งวิถีการอยู่ร่วมกันของพี่น้องพุทธมุสลิมในแบบสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีการเกษตรเป็นแกนกลางเชื่อมโยง จากนั้นได้มอบอินทผลัมให้สมาชิกศูนย์ฯ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งการเยี่ยมชมงานต่างๆ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบให้ประสบผลสำเร็จต่อไปโดยเร็ว.

'บิ๊กโด่ง' ลงพื้นที่ติดตามแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เร่งรัดทุกส่วนช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน พร้อมเตรียมแก้ปัญหาฤดูแล้งให้มีน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 31 พ.ค. 2560 13:09 ไทยรัฐ