วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'เสธ.ทอ' นำกำลังพลร่วมกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก หวังให้ ลด ละ เลิก

"เสธ.ทอ." เป็นประธานกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2560 ของกองทัพอากาศ ภายใต้ชื่อกิจกรรม "รณรงค์สิทธิ์ผู้ไม่สูบบุหรี่" โดยมุ่งหวังให้กำลังพล ลด ละ เลิกบุหรี่ ตามนโยบายที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อรณรงค์ให้เห็นถึงอันตราย โทษ พิษภัยของการสูบบุหรี่ และเตรียมความพร้อมดำเนินนโยบาย กองทัพอากาศสีขาว ในปี 2562...

เมื่อเวลา 08.15 น. วันที่ 31 พ.ค. 60 ที่หอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ พล.อ.อ.สุรศักดิ์ ทุ่งทอง เสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2560 ภายใต้ชื่อกิจกรรม "รณรงค์สิทธิ์ผู้ไม่สูบบุหรี่" โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ซุ้มนิทรรศการของหน่วยขึ้นตรงในกองทัพอากาศ ได้แก่ ซุ้มนิทรรศการความรู้พิษภัยควันบุหรี่ และพิษภัยจากควันประเภทต่างๆ ของกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ, ซุ้มนิทรรศการแสดงพื้นที่ปลอดบุหรี่ของ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ, ซุ้มเล่นเกมเกี่ยวกับพิษบุหรี่ของ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ, ซุ้มนิทรรศการ ลด ละ เลิกบุหรี่ของ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ และนักเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช การชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับ "พิษของควันบุหรี่มือสอง"

นอกจากนี้ ยังมีการปาฐกถาพิเศษ โดย พล.อ.อ.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ รองเสนาธิการทหาร เรื่อง "ชีวิตใสไร้ควันบุหรี่" และยังมีการแสดงของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ เรื่อง "พิษควันบุหรี่มือสอง" การเสวนาเรื่อง "สิทธิ์ผู้ไม่สูบบุหรี่และพื้นที่ปลอดบุหรี่" โดย ดร.ศรัญญา เบญจกุล อาจารย์ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, นายชัยณรงค์ ศรีปราโมช ประธานชมรมผู้ไร้กล่องเสียง รวมทั้งการแสดงของนักเรียนจ่าอากาศ เรื่อง "ลด ละ เลิกบุหรี่"โดยกองทัพอากาศได้ดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการรณรงค์ การลด ละ เลิกบุหรี่ ตามนโยบายกองทัพอากาศมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ หน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศ และนักเรียนทหารในสังกัดของกองทัพอากาศ มีความรู้ความเข้าใจสิทธิ์ของผู้ไม่สูบบุหรี่ การเจ็บป่วยจากบุหรี่ การป้องกันโรคต่างๆ ของผู้ไม่สูบบุหรี่ และการกำหนดเขตห้ามสูบบุหรี่ ตลอดจนได้ตระหนักถึงโทษพิษภัยบุหรี่ พิษควันบุหรี่มือสอง รวมถึงพิษภัยจากควันประเภทต่างๆซึ่งกองทัพอากาศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด และได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ ลด ละ เลิกบุหรี่ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 ร่วมกับภาคีเครือข่าย คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพกองทัพไทย โดยมีหน้าที่จัดทำแผนงาน งบประมาณ โครงการ กิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ให้กำลังพลกองทัพอากาศได้เห็นถึงอันตรายโทษพิษภัยของการสูบบุหรี่ และสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ลด ละ เลิกบุหรี่ โดยมุ่งหมายเพื่อสร้างพื้นที่กองทัพอากาศให้เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ประเภท 1 และเตรียมความพร้อมดำเนินนโยบาย กองทัพอากาศสีขาว ในปี 2562 ต่อไป

ขณะที่ กรมแพทย์ทหารอากาศ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อภาวะสุขภาพของกำลังพลกองทัพอากาศ และเป็นคณะทำงานโครงการ ลด ละ เลิกบุหรี่ ได้ดำเนินการตามนโยบายร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อรณรงค์และจัดกิจกรรมคลินิกอดบุหรี่ขึ้น ทั้งในที่ตั้ง และในหน่วยงานต่างๆ สร้างต้นแบบผู้เลิกสูบบุหรี่ขึ้น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเลิกบุหรี่ในหน่วยงาน โดยแผนกส่งเสริมสุขภาพ กองเวชศาสตร์ป้องกัน ทั้งยังได้จัดตั้งคลินิก “ฟ้าใส ร่วมใจอดบุหรี่” ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับกำลังพลของกองทัพอากาศที่สนใจจะเลิกบุหรี่ สามารถใช้บริการได้ในวันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น.

"เสธ.ทอ." เป็นประธานกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2560 ของกองทัพอากาศ ภายใต้ชื่อกิจกรรม "รณรงค์สิทธิ์ผู้ไม่สูบบุหรี่" โดยมุ่งหวังให้กำลังพล ลด ละ เลิกบุหรี่ ตามนโยบายที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อรณรงค์ให้เห็นถึงอันตราย 31 พ.ค. 2560 12:54 ไทยรัฐ