วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แจก 50 ล้านกล้าปลูกป่าให้ประเทศ

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของประเทศว่า กรมป่าไม้ดำเนินโครงการสร้างป่าในเมืองแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 7 หมื่นแห่งทั่วประเทศ เพื่อสร้างเป็นพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน โดยเตรียมกล้าไม้พันธุ์ดีหลากหลายชนิด ทั้งไม้เศรษฐกิจและไม้มีค่าที่สามารถตัดขายได้กว่า 50 ล้านกล้า เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนและองค์กรต่างๆ ทั้งนี้ สามารถขอรับกล้าไม้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ และสถานีเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ 108 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำแนะนำในการปลูกและดูแลกล้าไม้แต่ละชนิดให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงขั้นตอนการขอรับกล้าไม้ว่า บุคคลทั่วไปขอรับกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเองได้รายละไม่เกิน 1,500 กล้าต่อปี โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงพร้อมกรอกแบบฟอร์มขอรับกล้าไม้ที่จุดบริการกล้าไม้ พร้อมตอบข้อซักถามเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่แล้วรับกล้าไม้นำกลับไปปลูกได้ทันที ถ้ากรณีที่เป็นหน่วยงาน องค์กร วัด และโรงเรียน สามารถทำหนังสือถึงกรมป่าไม้ เพื่อขอรับการสนับสนุนกล้าไม้พร้อมแนบโครงการรายละเอียดของพื้นที่เตรียมการปลูก ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเป็นไปตามเงื่อนไขและระเบียบกรมป่าไม้หรือไม่ จากนั้นจะพิจารณาสนับสนุนกล้าไม้ตามความเหมาะสมต่อไป หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า โทร.0-2561-4292-3 ต่อ 5551 อย่างไรก็ตาม กรมป่าไม้มีหลักเกณฑ์การพิจารณาให้การสนับสนุนกล้าไม้ โดยคำนึงถึงขนาด ลักษณะของพื้นที่ในการนำกล้าไม้ไปปลูกและพิจารณาจัดชนิดของกล้าไม้พร้อมทั้งจำนวนให้เหมาะสม แต่จะต้องไม่เป็นการขอรับกล้าไม้เพื่อนำไปทำธุรกิจการค้า หลังรับกล้าไม้แล้ว จะมีเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจและติดตามประเมินคุณภาพกล้าไม้หลังการปลูกรวมทั้งให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโต และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเพิ่มพื้นที่ป่า.

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของประเทศว่า กรมป่าไม้ดำเนินโครงการสร้างป่าในเมืองแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 7 หมื่นแห่งทั่วประเทศ 31 พ.ค. 2560 04:23 31 พ.ค. 2560 04:23 ไทยรัฐ