บริการข่าวไทยรัฐ

ไฟเขียวตั้งบิ๊ก ศธ.-กรรมการอิสระปฏิรูป

ผุดข้อเสนอแนะพร้อมร่าง กม.ศึกษาให้บรรลุเป้า ปรับเก้าอี้โฆษก วธ.

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 30 พ.ค.มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 9 ราย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอดังนี้ นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นรองเลขาธิการ กพฐ.นางอรสา ภาววิมล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เป็นรองเลขาธิการ กกอ. นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นผู้ตรวจราชการ ศธ.นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เป็นผู้ตรวจราชการ ศธ.นางปัทมา วีระวานิช ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เป็นผู้ตรวจราชการ ศธ. น.ส.ดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัด ศธ. เป็นศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 (อุบลราชธานี) นายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่) น.ส.อุษนีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 (ลพบุรี) และนายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ภูเก็ต)

รมว.ศธ. กล่าวอีกว่า ครม.ยังเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตามมาตรา 263 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จำนวน 25 ราย เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะตลอดจนร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย โดยมี ศ.กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา เป็นประธาน

ด้านนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ครม.รับทราบตามที่ วธ.เสนอแต่งตั้งให้นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล รองปลัด วธ.เป็นโฆษก วธ. แทน น.ส.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ซึ่งไปเป็น ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) และแต่งตั้งนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้ช่วยปลัด วธ. เป็นรองโฆษก วธ. แทนนายวิโรจน์ ใจอารีรอบ ซึ่งเกษียณอายุราชการ รวมทั้งแต่งตั้ง น.ส.บุษกร ลิมจิตติ ให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรม (ช่างศิลป์ไทย) สังกัด ศก.