วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทส.ปลื้มแค่ปีเศษ แปลงป่าชายเลนเสื่อม แจกที่ทำกินทะลุเป้า 1.6 หมื่นไร่

ทส.เผย ช่วง 1 ปีเศษ จัดที่ดินป่าชายเลนเสื่อมโทรมให้ผู้ยากไร้ ทะลุเป้า 1.6 หมื่นไร่ พร้อมจัดหาที่เพื่ออยู่อาศัย 9 จังหวัด 28 ชุมชน "บิ๊กเต่า" สั่งเร่งออกหนังสือที่ดินทำกิน กำชับจัดที่ดินตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ให้ได้ 8 หมื่นไร่ ลดเหลื่อมล้ำ...

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. นายประลอง ดำรงค์ไทย โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและจัดการแก้ไขปัญหาที่ราษฎรผู้ยากไร้ไม่มีที่ทำกิน รวมทั้งแก้ปัญหาการบุกรุกป่าและที่ดินของรัฐ โดย พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งรัดการดำเนินการจัดที่ดินแก่ราษฎรให้ได้ตามแผนงานตามนโยบายรัฐบาลอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้การจัดที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรม เป็นหนึ่งในการดำเนินงานที่สำคัญ ซึ่งได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) นำพื้นที่ป่าชายเลนที่มีสภาพเสื่อมโทรมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยการทำนากุ้ง และพื้นที่ที่มีราษฎรอาศัยอยู่ในเขตป่าชายเลนมาก่อนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 มากำหนดเป็นเป้าหมายดำเนินการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล เพื่อกำกับควบคุมมิให้ชุมชนมีการขยายตัว และป้องกันการบุกรุกป่าชายเลนเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปี 2559 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2560 สามารถดำเนินงานได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย โดยจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน จำนวน 16,000 ไร่ และจัดหาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย จำนวน 9 จังหวัด 28 ชุมชน ดังนี้ ปี 2559 จัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 7 ตำบลของ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 11,000 ไร่ โดยในจำนวนนี้นำไปออกหนังสืออนุญาตแล้วจำนวน 7,785 ไร่ ส่วนปี 2560 จากข้อมูลการดำเนินงาน ณ เดือนพฤษภาคม ได้จัดหาที่ดินทำกินใน จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 5,000 ไร่ และจัดหาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยใน 9 จังหวัด 28 ชุมชน ส่วนพื้นที่ที่มีการดำเนินการจัดให้เป็นที่ดินทำกินของราษฎรแล้ว ทางพล.อ.สุรศักดิ์ ได้สั่งการให้เร่งรัดการออกหนังสืออนุญาตให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

สำหรับการจัดที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมระยะยาวนั้น ในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2559-2579) ได้กำหนดเป้าหมายจัดที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าชายเลนให้ได้ 80,000 ไร่ ขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีเป้าหมายจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ได้ 18 จังหวัด จำนวน 280 ชุมชน โดยดำเนินการผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการ 5 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) และคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

ในส่วนภารกิจประกอบด้วย 1.การจัดหาที่ดินที่จะจัดให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน พร้อมด้วยการตรวจสอบรายชื่อผู้ครอบครอง 2.กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ยากไร้ที่จะได้รับการจัดที่ดินของแต่ละประเภทที่ดิน 3.จัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ โดยมิให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยทำกิน ตามกฎหมายของประเภทที่ดิน 4.จัดตั้งกลไกการบริหารจัดการที่ดินในรูปสหกรณ์ ชุมชนหรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ 5.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การใช้ระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม และ 6.ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

พร้อมย้ำว่าจะเร่งดำเนินการจัดที่ดินให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้และขาดที่ทำกินทั่วประเทศให้ได้ตามเป้าหมายโดยเร็ว เพื่อให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งเกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคมไทยอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายของรัฐบาลต่อไป.

ทส.เผย ช่วง 1 ปีเศษ จัดที่ดินป่าชายเลนเสื่อมโทรมให้ผู้ยากไร้ ทะลุเป้า 1.6 หมื่นไร่ พร้อมจัดหาที่เพื่ออยู่อาศัย 9 จังหวัด 28 ชุมชน "บิ๊กเต่า" สั่งเร่งออกหนังสือที่ดินทำกิน กำชับจัดที่ดินตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ให้ได้ 8 หมื่นไร่ 31 พ.ค. 2560 00:41 ไทยรัฐ