วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดตัวสารานุกรมสีสำหรับนักออกแบบเจ้าแรกในอาเซียน


ศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล โชว์ผลงานสร้างสารานุกรม และตารางสีอาเซียน เป็นครั้งแรก หวังเอื้อนักออกแบบไทยต่อยอดผลงานก้าวสู่การเป็นนักออกแบบระดับภูมิภาค...

ผศ.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ศูนย์ฯ ได้โชว์ผลงานสร้างสารานุกรมและตารางสีอาเซียนเป็นครั้งแรก หวังเอื้อนักออกแบบไทยต่อยอดผลงานก้าวสู่การเป็นนักออกแบบระดับภูมิภาค สนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Thailand) ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0

ทั้งนี้ การจัดทำสารานุกรมและตารางสีอาเซียนนี้เพื่อให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีมาตรฐานเดียวกันสำหรับการใช้สีในงานออกแบบ สร้างสรรค์ พัฒนาสารานุกรมและตารางสีอาเซียนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งยังเป็นการสร้างศักยภาพ ยกระดับ และเพิ่มขีดความสามารถด้านการออกแบบเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจโลกทัศน์ของประชาคมอาเซียน สามารถถ่ายทอดความคิดและสื่อสารเข้าใจตรงกันด้วย

สำหรับแนวคิดการจัดทำสารานุกรมสีอาเซียนเกิดจากการศึกษาคำเรียกสีของประเทศต่างๆ ที่มีการตั้งชื่อคำเรียกสีมาจากวัสดุกำเนิดสีทางธรรมชาติ หรือลักษณะสีของพืช หรือสัตว์ในแต่ละพื้นที่ โดยมีมโนทัศน์เรื่องสีที่ผูกพันกับคติความเชื่อ สะท้อนถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศได้เป็นอย่างดี เช่น การใช้สีบางสีในบางประเทศถือว่า เป็นสีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ควรนำมาใช้กับรองเท้า เป็นต้น ดังนั้น การศึกษาและทำความเข้าใจในคุณค่าของสีแต่ละประเทศ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ผลิตสินค้าและบริการในการทำตลาดที่เหมาะสมกับแต่ละประเทศได้ จึงเกิดเป็นโครงการจัดทำสารานุกรมสีอาเซียนขึ้นมา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องสีดังกล่าว พร้อมทั้งทดลองทำการผลิตสินค้าตัวอย่างจากสีอาเซียน เป็นต้นแบบในการสร้างมูลค่าให้สินค้าต่างๆ ได้จริง

ผศ.สุรพงษ์ กล่าวต่อว่า กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 การจัดทำสารานุกรมฯ นี้ ยังเป็นการแสดงความพร้อมของประเทศไทย จากการศึกษาวิจัยเรื่องสีอาเซียน ยังไม่มีข้อมูลชี้ชัดว่า มีประเทศใดที่ได้ทำการรวบรวมข้อมูลคำเรียกสี ใน 10 ประเทศอาเซียนเพื่อการนำไปพัฒนาต่อยอดเชิงการออกแบบ จึงถือว่าประเทศไทยมีโอกาสเป็นประเทศแรกที่มีความคิดที่จะใช้สีอาเซียนให้เกิดความสำคัญเชิงธุรกิจขึ้นมาเป็นรูปธรรมจากโครงการนี้

ขณะเดียวกันด้านความสำคัญของสารานุกรมสีอาเซียน คือการสร้างความตระหนักและความเข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมในประเทศอาเซียนจากพื้นฐานของสีที่เหมือน และแตกต่างกันไป เพื่อสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์การผลิตสินค้าที่มีความเหมาะสมกับอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศได้ จึงมุ่งเน้นที่จะสร้างสารานุกรมนี้ให้กลุ่มนักออกแบบเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักนำไปสร้างผลิตภัณฑ์หรือพัฒนาต่อยอดเป็นสื่อโฆษณาสมัยใหม่ได้

นอกจากนั้น ยังเป็นโอกาสนักออกแบบไทยในอนาคตอันใกล้เนื่องจากสื่อโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันมาก มีข้อมูลอยู่ในสื่อมากมายที่สามารถหาได้โดยง่ายแต่ขาดการยืนยันหรือการันตีความถูกต้องเหมาะสม ทำให้การตัดสินใจในบางเรื่องขาดความน่าเชื่อถือ อาจส่งผลถึงผลงานการออกแบบที่ไม่ได้รับการยอมรับจากลูกค้า หรือบางกรณีทำให้เสียหายได้ โดยเฉพาะนักออกแบบรุ่นใหม่ที่มุ่งเจาะตลาดประเทศใหม่คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนามนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริงได้ หากนักออกแบบไทย มีข้อมูลเช่นสารานุกรมสีอาเซียนในการนำไปใช้พัฒนาต่อยอดผลงานการออกแบบได้ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงตลาดได้ดีขึ้น

ส่วนการนำไปต่อยอดของสารานุกรมสีอาเซียนได้นำมโนทัศน์ของสีประจำประเทศในอาเซียนรวมกับลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะชาติทดลองผลิตสีและลวดลายตัวอย่างเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้า เครื่องประดับ ของใช้ในบ้าน และกระเบื้องเซรามิคส์เพื่อทำต้นแบบให้นักออกแบบไทยและเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้เห็นถึงประโยชน์และการนำสีอาเซียนไปต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งในการทำโครงการ ยังได้รับความสนใจจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ในการนำสีและลวดลายอาเซียนไปใช้ในการพัฒนาสินค้า

ผศ.สุรพงษ์ กล่าวอีกว่า การออกแบบงานต่างๆ ในปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้สี เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการนำมาใช้ เพื่อให้ชิ้นงาน หรือผลงานที่จัดทำขึ้นมีแรงดึงดูด มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ประเทศไทย ก็เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีผลต่อทั้งด้านการค้า ธุรกิจ และการคมนาคมต่างๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง หากมีความรู้ถึงคำเรียก และความหมาย ซึ่งนอกจากการทำสารานุกรมตารางสีอาเซียนแล้ว ยังได้สร้างแอปพลิเคชันสีอาเซียน เพื่อรองรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ.

ศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล โชว์ผลงานสร้างสารานุกรม และตารางสีอาเซียน เป็นครั้งแรก หวังเอื้อนักออกแบบไทยต่อยอดผลงานก้าวสู่การเป็นนักออกแบบระดับภูมิภาค... 30 พ.ค. 2560 15:08 ไทยรัฐ