วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายอำเภอใหม่ (3)

โดย ซี.12

ข้าราชการกรมการปกครองที่สำเร็จการศึกษาอบรมจากโรงเรียนนายอำเภอแล้วไปจ่อรออยู่ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษเป็นจำนวนมากได้ขึ้นเป็นนายอำเภอใหม่ต่อจากวานนี้มีอีก 38 รายคือ

101.นายอรรถพล อรรคบุตร เป็นนายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 102.นายปรีชาพงศ์ ทองมี เป็นนายอำเภอยางสีสุราช มหาสารคาม 103.นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ เป็นนายอำเภอชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 104.นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ เป็นนายอำเภอกระแสสินธุ์ สงขลา 105.นายธีระพล ขุนพานเพิง เป็นนายอำเภอโพธิ์ตาก หนองคาย 106.นายอรุณ เมฆฉาย เป็นนายอำเภอสีดา นครราชสีมา 107.นายคำเคลื่อน พณะชัย เป็นนายอำเภอชื่นชม มหาสารคาม 108.นายกริช น้อยผา เป็นนายอำเภอกรงปินัง ยะลา 109.ว่าที่ร้อยตรีเอกอานนท์ เชื้อเล็ก เป็นนายอำเภอบ้านเหลื่อม นครราชสีมา 110.นายคมป์ สังข์วงษ์ เป็นนายอำเภอเบญจลักษ์ ศรีสะเกษ

111.นายทัศนะ ศรีเฮงไพบูลย์ เป็นนายอำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น 112.นายชูชาติ จั่นทอง เป็นนายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 113.นายพยุง เหล็กดี เป็นนายอำเภอภูผาม่าน ขอนแก่น 114.นายสมยศ ณ นคร เป็นนายอำเภอศิลาลาด ศรีสะเกษ 115.นายวรภัทร ขำสุวรรณ เป็นนายอำเภอโคกสูง สระแก้ว 116.นายสุทธิพร ณ นคร เป็นนายอำเภอชำนิ บุรีรัมย์ 117.นายไกรสร อนิวรรตน์ เป็นนายอำเภอ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 118.นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ เป็นนายอำเภอหนองนาคำ ขอนแก่น 119.นายชาครินทร์ อินอิ่ม เป็นนายอำเภอวังโป่ง เพชรบูรณ์ 120.นายสุรสิทธิ์ ขันติพันธุกุล เป็นนายอำเภอไทยเจริญ ยโสธร

121.นายชาญวิทย์ อุดี เป็นนายอำเภอสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 122.นายธีรศักดิ์ ลิขิต เป็นนายอำเภอบึงสามัคคี กำแพงเพชร 123.นายชัชวาล จันทอก เป็นนายอำเภอกุดบาก สกลนคร 124.นายทวีพงศ์ แสงสุวรรณ เป็นนายอำเภอวัดสิงห์ ชัยนาท 125.นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ เป็นนายอำเภอแม่วงก์ นครสวรรค์ 126.นายไพศาล ผลฟัก เป็นนายอำเภอเมืองยางนครราชสีมา 127.นายอัฐพล สว่างลาภวงศ์ เป็นผู้อำนวยกอง กองการสื่อสาร กรมการปกครอง 128.ร้อยโทอนุชา ตั้งพาณิชย์ เป็นนายอำเภอพระทองคำ นครราชสีมา 129.นายธบดินทร์ เศรษฐสุวรรณ เป็นนายอำเภอนาโพธิ์ บุรีรัมย์ 130.นายพีระวัฒน์ วังรัตน์กุล เป็นนายอำเภอเกาะกูด ตราด 131.นายภาณุวัฒน์ สุพิมพานนท์ เป็นนายอำเภอบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา 132.นางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน เป็นนายอำเภอท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 133.นายสิทธิชัย เทพภูษา เป็นนายอำเภอบ้านด่าน บุรีรัมย์ 134.นายสุรสิทธิ์ วัฒนาอุดมชัย เป็นนายอำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น 135.นายศุภชัย บุญทิพย์ เป็นนายอำเภอสามชัย กาฬสินธุ์ 136.นายกิจจา โฉมวิไล เป็นนายอำเภอหนองฮี ร้อยเอ็ด 137.พันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์ เป็นนายอำเภอเต่างอย สกลนคร 138.นายสุรินทร์ เหมือนฤทธิ์ เป็นนายอำเภอนาหมื่น น่าน

ทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่ได้รับคำสั่งให้ไปรักษาการในตำแหน่งนายอำเภอดังกล่าวมานานพอสมควรแล้ว มีเพียงบางคนเท่านั้นที่เพิ่งได้ และเป็นคำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจริงๆ

ขอแสดงความชื่นชมยินดีและขอให้ก้าวหน้าสู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้.

“ซี.12”

30 พ.ค. 2560 11:37 ไทยรัฐ