วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เดินสายแจงตั้งกระทรวงอุดมฯ

ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา เปิดเผยว่า ขณะนี้การจัดทำร่าง พ.ร.บ.กระทรวงอุดมศึกษา เกือบเสร็จแล้วทั้งฉบับ ซึ่งเดิมกำหนดจัดประชาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ. ทั้งฉบับ ในวันที่ 30 พ.ค.นี้ แต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 77 ระบุให้รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับร่างกฎหมาย ที่ประชุมคณะทำงานเห็นว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยังมีอีกหลายภาคส่วนที่เรายัง ไม่ได้ไปพบ เช่น ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ, ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.), สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) ซึ่งจะไปพบวันที่ 31 พ.ค.นี้ เป็นต้น หากไม่ดำเนินการรับฟังความเห็นให้ครบเกรงว่าจะตกม้าตายภายหลัง จึงเลื่อนการรับฟังความเห็นครั้งใหญ่เป็นวันที่ 23 มิ.ย. นี้ที่จุฬาฯ

อย่างไรก็ตาม ร่าง พ.ร.บ.กระทรวงอุดมศึกษา คาดว่าจะยกร่างเสร็จประมาณวันที่ 10 มิ.ย.นี้ และจะนำขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นร่างกฎหมายนี้ทั้งฉบับ และส่งความเห็นผ่านทางเว็บไซต์ สกอ.

ขณะนี้การจัดทำร่าง พ.ร.บ.กระทรวงอุดมศึกษา เกือบเสร็จแล้วทั้งฉบับ ซึ่งเดิมกำหนดจัดประชาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ. ทั้งฉบับ ในวันที่ 30 พ.ค.นี้ แต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 77 ระบุให้รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ 30 พ.ค. 2560 02:58 30 พ.ค. 2560 02:59 ไทยรัฐ