บริการข่าวไทยรัฐ

อาเซียนทึ่ง ผลงานไทย 'อีโค-สคูล' โบว์แดงขับเคลื่อน 'สิ่งแวดล้อมศึกษา'

ไทยจัดประชุม “คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา” ครั้งที่ 9 สรุปผลดำเนินงาน 10 ชาติสมาชิกและองค์กรพันธมิตร พร้อมพิจารณาความร่วมมือในอนาคต ปลื้มต่างชาติยกย่องผลงาน ”Eco-School” และ “Zero Waste” นำไปเป็นต้นแบบ...

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาครั้งที่ 9 (9th Meeting of the ASEAN Working Group on Environmental Education – 9th AWGEE Meeting) ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ พร้อมทั้งผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน และผู้แทนองค์กรพันธมิตรอาเซียน ได้ทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาอาเซียน (ASEAN Environmental Education Action Plan: AEEAP) ในรอบปีที่ผ่านมา และร่วมกันพิจารณาประเด็นความร่วมมือใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

สำหรับคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา มีภารกิจในการส่งเสริมความร่วมมือการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการดูแล อนุรักษ์ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคอาเซียน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยแต่ละปีคณะทำงานของแต่ละประเทศ จะมีการประชุมเพื่อสรุป ติดตาม และผลักดันการดำเนินกิจกรรมโครงการภายใต้แผน AEEAP เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม หรือประเด็นความร่วมมือใหม่ๆ เพื่อให้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของแต่ละประเทศถูกขับเคลื่อนไปอย่างสอดคล้องกันทั่วทุกภูมิภาค


ด้านนายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในการประชุมดังกล่าว ประเทศไทยได้นำเสนอผลการดำเนินงานสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อเป็นแบบอย่างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งไทยเน้นทำโครงการในโรงเรียนด้วยการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่เห็นความสำคัญต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาท้องถิ่น โดยต้องเกิดจากกระบวนการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง

พร้อมมีบทบาทป้องกันฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการ “โรงเรียนอีโคสคูล” (Eco-School) ซึ่งใช้หลักการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบด้วยการนำเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าสู่การทำงานของโรงเรียนทุกด้าน ตั้งแต่ระดับนโยบาย การจัดการเรียนรู้ และจัดทำหลักสูตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วน โดยผู้บริหารโรงเรียนทำหน้าที่สำคัญผลักดันให้การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งแนวทางการเพิ่มพื้นที่ป่าและป่าในเมืองของไทยที่ดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม

นอกจากนี้ ประเทศไทย ยังได้นำเสนอกระบวนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ภายใต้โครงการ Zero Waste เพื่อลดปัญหาขยะในพื้นที่ลงที่เริ่มจากโรงเรียนเป็นอันดับแรก ซึ่งมีจุดเด่นที่ใช้การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่รอบโรงเรียน ซึ่งตัวแทนของชาติสมาชิก ต่างให้ความสนใจที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในประเทศของตัวเองต่อไป.