บริการข่าวไทยรัฐ

60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย มุ่งเน้น ปชช.สุขภาพดีทุกช่วงวัย

ในวาระครบรอบ 60 ปี แห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ องค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ได้แก่ สภาเทคนิคการแพทย์, สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย จัดงาน “ประชาชนสุขภาพดี 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย”

รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร ประธานคณะกรรมการจัดงาน เปิดเผยว่า วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ก่อกำเนิดวันที่ 29 มิ.ย. 2500 ปัจจุบันมีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 15 สถาบัน ผลิตนักเทคนิคการแพทย์เข้าสู่ระบบสุขภาพปีละ 1,000 คน ทำหน้าที่เก็บตัวอย่างเลือดและอื่นๆจากมนุษย์ ตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรายงานผลตรวจเพื่อการวินิจฉัย ติดตามการรักษา พยากรณ์โรค และป้องกันโรค หรือเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ ปัจจุบันมีผู้ประกอบวิชาชีพที่ขึ้นทะเบียนกับสภาเทคนิคการแพทย์ 16,302 คน

ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวว่า ในวาระ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย และการเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มุ่งใช้ความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี บนฐานการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัย โดยขยายบทบาทเชิงรุกด้านการประเมินสถานะสุขภาพตั้งแต่การบริการปฐมภูมิ ถึงตติยภูมิ ขณะเดียวกัน ยังมุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กระตุ้นการจัดการด้านสุขภาพเฉพาะบุคคล ผ่านการใช้ข้อมูลสุขภาพเป็นฐาน เพื่อให้เกิดการรู้เท่าทันต่อความเสี่ยงของโรค และร่วมวางแผนสร้างเสริมสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง ลดภาระการรักษาโรค

สำหรับกิจกรรมในงานวาระ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย จะประกอบด้วยโครงการส่งเสริมสุขภาพมากมาย อาทิ โครงการตรวจสุขภาพประชาชน “60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ประชาชนลดภัย ไตเสื่อม เบาหวาน ไขมันสูง”, โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน โดยจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “เดินวิ่งทะลุศตวรรษ สุขภาพดี 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย”, โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน และโครงการปรับปรุงมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ จัดทำคู่มืออ้างอิงในการพัฒนาระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งโครงการจัดสร้างเหรียญพระพุทธชินราช “ประชาชนสุขภาพดี 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย” นำรายได้ไปสมทบทุนสร้างที่ทำการถาวรของสภาเทคนิคการแพทย์ ณ อาคารสภาวิชาชีพสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข.