วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายอำเภอใหม่ (2)

โดย ซี.12

ข้าราชการกรมการปกครองที่สำเร็จการศึกษาอบรมจากโรงเรียนนายอำเภอแล้วไปจ่อรออยู่ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษเป็นจำนวนมากได้ขึ้นเป็นนายอำเภอใหม่ต่อจากวานนี้คือ

51.นายปิติณัช นิธิศธานี เป็นนายอำเภอดงหลวง มุกดาหาร 52.นาย เอกชัย สุนทร เป็นนายอำเภอวิภาวดี สุราษฎร์ธานี 53.นายศิริพงค์ ศรีพยางค์ เป็นนายอำเภอศรีบรรพต พัทลุง 54.นายวรวุฒิ ลิ้มศิริ เป็นนายอำเภอลำดวน สุรินทร์ 55.จ่าเอกคำรณ ศรีโพธิ์ เป็นนายอำเภอแม่เปิน นครสวรรค์ 56.นายสุชาติ อยู่เจริญ เป็นนายอำเภอบ้านแท่น ชัยภูมิ 57.นายธีระพันธ์ นาควิโรจน์ เป็นนายอำเภอบัวลาย นครราชสีมา 58.นายเฉลิมพล ครุอำโพธิ์ เป็นนายอำเภอละอุ่น ระนอง 59.นายประโยชน์ สมศักดิ์ เป็นนายอำเภอหนองหิน เลย 60.นายสมทรง นิลยอง เป็นนายอำเภอแก่งหางแมว จันทบุรี

61.นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ เป็นนายอำเภอบ้านหลวง น่าน 62.นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ เป็นนายอำเภอโพนสวรรค์ นครพนม 63.นายยรรยง กุนาคำ เป็นนายอำเภอสบปราบ ลำปาง 64.นายชูศักดิ์ ลักษณ์ชนะวงศ์ เป็นนายอำเภอพนมดงรัก สุรินทร์ 65.นายปกาสิต พรประสิทธิ์ เป็นนายอำเภอนิคมน้ำอูน สกลนคร 66.นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา เป็นนายอำเภอเมืองสรวง ร้อยเอ็ด 67.นายนิจ ไพรสณฑ์ เป็นนายอำเภอนาคู กาฬสินธุ์ 68.นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ เป็นนายอำเภอพลับพลาชัย บุรีรัมย์ 69.นายโชติ แช่มช้อย เป็นนายอำเภอเหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 70.นายธีระพงศ์ ช่วยชู เป็นนายอำเภอช้างกลาง นครศรีธรรมราช

71.นายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ เป็นนายอำเภอบ้านธิลำพูน 72.นางดารณี จรณวัช บุญนอก เป็นนายอำเภอทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 73.นายยงยุทธ สุขศิริ เป็นนายอำเภอชุมตาบง นครสวรรค์ 74.ว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี เป็นนายอำเภอนาด้วง เลย 75.นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง เป็นนายอำเภอวังเจ้า ตาก 76.นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร เป็นนายอำเภอดอนพุด สระบุรี 77.นายรุจน์ รังษี เป็นนายอำเภอโนนศิลา ขอนแก่น 78.นายสิทธา ภู่เอี่ยม เป็นนายอำเภอภักดีชุมพล ชัยภูมิ 79.นายจารุวัตร ภูแก้ว เป็นนายอำเภอสหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 80.นายสมบูรณ์ เต็มชื่น เป็นนายอำเภอลำทับ กระบี่

81.นายสุภณ สยามบุญนัญ เป็นนายอำเภอสุขสำราญ ระนอง 82.นายเกรียงศักดิ์ แม้นศรี เป็นนายอำเภอสนม สุรินทร์ 83.นางสาวรฌทร สงวนพงศ์ เป็นนายอำเภอโนนนารายณ์ สุรินทร์84.นาย เดชาธร เชาว์เลขา เป็นนายอำเภอบ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 85.นายณัฐพงศ์ ทาแกง เป็นนายอำเภอขุนตาล เชียงราย 86.นายสาธิต ไกรนรา เป็นนายอำเภอทุ่งหว้า สตูล 87.นายไพรัตน์ ทับชุม เป็นนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 88.นายคารม คำพิทูรย์ เป็นนายอำเภอฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 89.นายสุชาติ ทอนมณี เป็นนายอำเภอหนองแสง อุดรธานี 90.นายอานนท์ พร้อมเพรียง เป็นนายอำเภอหนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี

91.นายสุเทพ แสนมงคล เป็นนายอำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์ 92.นางสุพัตรา นิ่มกุล เป็นนายอำเภอเชียงกลาง น่าน 93.นางสาวเพ็ญศรี กลั่นบุศย์ เป็นนายอำเภอหนองปรือ กาญจนบุรี 94.นายธวัช
สุวรรณ เป็นนายอำเภอเกาะสีชัง ชลบุรี 95.นายสายชล จันทร์เพ็ญ เป็นนายอำเภอวัดเพลง ราชบุรี 96.ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ สิงห์คาร เป็นนายอำเภอทุ่งยางแดง ปัตตานี 97.นายมูฮัมมัด ศานติภิมุข เป็นนายอำเภอกาบัง ยะลา 98.นายศักรินทร์ เสมหิรัญ เป็นนายอำเภอลำทะเมนชัย นครราชสีมา 99.นายรัฐพล ธุระพันธ์ เป็นนายอำเภอ โคกเจริญ ลพบุรี 100.นายมนัส สุริยสิงห์ เป็นนายอำเภอบ่อเกลือ น่าน

นายอำเภอใหม่นี้ยังมีพรุ่งนี้อีกวัน.

“ซี.12”

29 พ.ค. 2560 12:39 ไทยรัฐ