วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กฟก.อัดงบ 84 ล้าน เดินหน้าฟื้นฟูอาชีพ

นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปี 2560 จำนวน 75,450,000 บาท ให้องค์กรเกษตรกรนำไปพัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพการฟื้นฟูอาชีพ โดยแบ่งเป็นงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน โครงการละไม่เกิน 30,000 บาท จังหวัดละ 16 โครงการ วงเงิน 36,960,000 บาท และงบประมาณประเภทกู้ยืม คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 จังหวัดละ 500,000 บาท วงเงิน 38,500,000 บาท ตามที่ได้จัดสรรไปเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่า การอนุมัติงบประมาณดังกล่าวเป็นไปในทิศทางที่ดี มีองค์กรเกษตรกรประสงค์จะขอรับงบประมาณสนับสนุนแล้ว จำนวน 52,030,000 บาท

“แยกเป็นประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 701 โครงการ เป็นเงิน 21,030,000 บาท ประเภทกู้ยืม คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละบาท จำนวน 62 โครงการ เป็นเงิน 31,000,000 บาท และในขณะนี้ยังมีองค์กรเกษตรกรทยอยยื่นความประสงค์ขอรับงบประมาณเข้ามาอย่างต่อเนื่อง หากจังหวัดใดเสนอโครงการมาเกินโควตาที่กำหนด ยังสามารถยื่นของบประมาณเพิ่มเติมได้ เพราะยังมีงบประมาณสำรองอีก 8,540,000 บาท รวมแล้ว กฟก.มีวงเงินพร้อมที่จะให้กลุ่มเกษตรกรนำไปในการฟื้นฟูอาชีพได้ 84 ล้านบาท”

รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ กฟก.กล่าวอีกว่า วัตถุประสงค์การอนุมัติโครงการเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนการผลิตขั้นพื้นฐานด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรสมาชิก เพื่อเสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน สร้างฐานอาหารเพื่อการบริโภค เพื่อขยายและพัฒนาศักยภาพในการผลิตตามอาชีพที่เกษตรกรดำเนินการอยู่แล้ว เพื่อการลดต้นทุนการผลิต และการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง เพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกองค์กรเกษตรกรไปสู่การแปรรูป จัดจำหน่าย เพิ่มมูลค่าผลผลิต เสริมสร้างพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรผ่านกระบวนการกิจกรรมเชิงปฏิบัติการจริง เพื่อการเรียนรู้ด้านการบริหารคน การบริหารเงิน การบริหารงาน และการออมเงินสะสมทุนของสมาชิกองค์กร เรียนรู้ วิเคราะห์ศักยภาพ และความเหมาะสม เพื่อกำหนดทิศทางขององค์กรเกษตรกรและสมาชิก ควรจัดทำกิจกรรมสายการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ คือ เริ่มตั้งแต่เป็นผู้ผลิต ผู้รวบรวม ผู้แปรรูป และผู้จัดจำหน่าย.

นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปี 2560 จำนวน 75,450,000 บาท 29 พ.ค. 2560 11:41 ไทยรัฐ