วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผ่าแผนปฏิรูปตำรวจ

โดย สหบาท

ประชาชนจะได้อะไรจากการปฏิรูปตำรวจ

แล้วตำรวจจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดจากการ “ชำแหละร่าง” องค์กรตัวเอง

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแผนการปฏิรูปกิจการตำรวจได้สรุปข้อหารือที่จะเตรียมเสนอประชุมวิป 3 ฝ่ายพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เกี่ยวกับประเด็นคำถามข้างต้น ยืนยันว่า การปฏิรูปตำรวจครั้งนี้ ประชาชนจะเห็นประสิทธิภาพการทำงานของตำรวจเพิ่มขึ้น อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การไปถึงที่เกิดเหตุด้วยความรวดเร็วเพื่อระงับเหตุร้าย หรือแก้ไขเหตุการณ์ไม่ให้ลุกลามใหญ่โตเป็นอาชญากรรมรุนแรง

การช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม การเยียวยาจะได้รับความเป็นธรรมด้วยความเสมอภาค

การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายและดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมโดยไม่ชักช้า รวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปด้วยความ เที่ยงตรง ตามหลักนิติวิทยาศาสตร์

ที่สำคัญประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินคดีต่างๆ ได้ ตั้งแต่ขั้นตอนการรับแจ้งความ การสอบสวน การปล่อยตัวชั่วคราวและการดำเนินการต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส

ส่วนทิศทางขององค์กรตำรวจที่เปลี่ยนแปลงไป เริ่มตั้งแต่ เชิงโครงการที่เสนอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานในสังกัด กระทรวงยุติธรรม บูรณาการร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น

ยึดหลักคุณธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายตามวาระประจำปีอย่างเคร่งครัด

บริหารงานบุคคลด้วยการนำผลการศึกษาอบรมมาใช้เป็นข้อมูลประกอบเพื่อคัดกรองไว้เป็น “หลักประกัน” ในเรื่องความรู้ความสามารถ และ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตำรวจที่กระทำความผิด หรือประพฤติมิชอบ จะต้องถูกลงโทษอย่างจริงจัง พร้อมพิจารณา “ข้อบกพร่อง” ของผู้บังคับบัญชาที่ปล่อยปละละเลย ไม่ควบคุมและรักษาวินัยความประพฤติผู้ใต้บังคับบัญชา

วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงานจะเพียงพอเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เช่นเดียวกับสวัสดิการเรื่อง “อัตราเงินเดือน” ในการดำรงชีพที่ต้องเลี้ยงครอบครัวได้โดยไม่เดือดร้อน ไม่เป็นหนี้สินล้นพ้นตัว ออกปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามโจรผู้ร้าย อำนวยความยุติธรรมในสังคมได้อย่างไม่มีความกังวล

ขอเพียงแค่ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนอย่างแท้จริง.

สหบาท

28 พ.ค. 2560 13:56 ไทยรัฐ