วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทำความเข้าใจให้ตรงกัน

“ประชาธิปไตย” เป็นประเด็นการโต้เถียงต่อไป หัวหน้า คสช.และนายกรัฐมนตรีฝากคำถามถึงคนไทย 4 ข้อ ถามว่าในการเลือกตั้งคราวหน้า จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่? ถ้าไม่ได้จะทำอย่างไร? การเลือกตั้งที่ไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศ ถูกต้องหรือไม่? และนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรมีโอกาสเข้าสู่การเลือกตั้งหรือไม่?

ต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีอภิปรายประชาธิปไตย แต่น่าเป็นห่วงว่าจะได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เพราะเปิดกว้างให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นต่อศูนย์ดำรงธรรมของทุกจังหวัด เปิดช่องให้กลุ่มบุคคลจัดตั้ง สั่งระดมส่งความคิดเห็น คนละกี่ครั้งและกี่ความเห็นก็ได้ เปิดช่องให้บิดเบือนข้อเท็จจริง เพราะไม่ใช่วิธีวิทยาศาสตร์

การสอบถามความคิดเห็นโดยวิธีนี้ ขาดความน่าเชื่อถือ ไม่ได้ข้อเท็จจริงที่เป็นจริง เพราะอาจมีกลุ่มการเมืองหรือกลุ่ม ใดๆสั่งระดมแสดงความเห็น จะเอากี่ล้านความเห็นก็ได้ น่าจะมอบให้สถาบันที่เป็น กลาง เช่น มหาวิทยาลัยหรือสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้สำรวจความเห็นคนไทย ตามวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ จะได้ข้อมูลที่เป็น จริงมากกว่า

น่าสังเกตว่านายกรัฐมนตรีจะติดยึดใน “หลักธรรมาภิบาล” ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่การบริหารประเทศไม่ได้ใช้ธรรมาภิบาลเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องยึดหลักการอื่นๆอีกมาก ดังที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 ว่า “รัฐสภา คณะรัฐมนตรี องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม” เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ทุกฝ่ายต้องทำความเข้าใจให้ตรงกัน “หลักธรรมาภิบาล” คืออะไร?มิฉะนั้นจะเถียงกันไม่รู้จบ หนังสือชื่อ “6 ร้อยพันความคิดจากอีเมลของยอดเยี่ยม” ที่พิมพ์เผยแพร่โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ระบุว่า ธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบสำคัญ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและความคุ้มค่า

“ประชาธิปไตย” ก็เช่นเดียวกัน ตามหลักสากลที่ประชาคมโลกยอมรับ จะต้องมีทั้งการเลือกตั้ง มีการรับประกันสิทธิ เสรีภาพประชาชน มีหลักนิติธรรม และการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจ เหตุที่ต้องมีเลือกตั้งก็เพื่อให้ประชาชนเลือกตัวแทน เพื่อทำหน้าที่นิติบัญญัติและบริหารแทนตน ไม่ใช่ใครก็ได้ ประกาศตนเป็นสัพพัญญูผู้รู้แจ้งสรรพสิ่ง และอาสามาเป็นผู้ปกครองบ้านเมือง

ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ไม่ได้ผุดหรือเกิดขึ้นตามคำสั่งหรือกฎหมายเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องสร้างกลไกบังคับให้เป็น ถ้ากลัวว่าการเลือกตั้งจะไม่สุจริตเที่ยงธรรมก็ต้องสนับสนุนให้ กกต.เข้มแข็ง มีความเป็นกลางและเป็นอิสระที่แท้ ห้ามอำนาจการเมืองแทรกแซง ส่วนนักการเมืองที่โกงเลือกตั้ง นอกจากต้องห้ามเล่นการเมืองแล้ว ยังต้องให้ติดคุกหัวโต.

28 พ.ค. 2560 13:11 ไทยรัฐ