บริการข่าวไทยรัฐ

เกษตรปลอดสารพิษ

หลักการทำเกษตรอินทรีย์ คือการเริ่มต้นหาพื้นที่ ตรวจสอบดิน น้ำ สังเกตสิ่งแวดล้อม เพื่อผลผลิตที่ได้ตามต้องการ งดการใช้เคมีทุกชนิด www.kasetorganic.com มีข้อมูลการทำเกษตรอย่างเป็นระบบ ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม วัฏจักรและสมดุลทางธรรมชาติเป็นหลัก เน้นในเรื่องการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ผักปลอดสารพิษ และปลูกด้วยวิธีการทำเกษตรอินทรีย์ในครัวเรือน ปลูกทุกอย่างที่กิน และกินทุกอย่างที่ปลูก

ผักสวนครัวรั้วกินได้ ข้อมูลเทคนิคการปลูกพืชชนิดต่างๆ การปลูกต้นไม้ การปลูกผักสวนครัว รวมข้อมูลของการปลูกผักทุกชนิด เกษตรพอเพียง ทฤษฎีการเกษตรแนวใหม่ การทำสวนเกษตรแบบพอเพียงในพื้นที่จำกัด สวนเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ รวมข้อมูลของการทำเกษตรอินทรีย์ พบกับการปลูกและการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีของการทำการเกษตรรูปแบบนี้ได้ที่นี่ และนอกจากนี้ยังมีความรู้เรื่อง บำรุงดิน สมุนไพร ข้าวไทย ปศุสัตว์...