บริการข่าวไทยรัฐ

มท.ร่อนหนังสือด่วน! สั่งผู้ว่าฯ จังหวัดปริมณฑล เตรียมรับมือน้ำจาก กทม.

มท.สั่งด่วน ผวจ.ปริมณฑล บริหารจัดการรับมือน้ำจาก กทม. ประสานงานกำหนดช่องทาง-พื้นที่ระบาย เร่งทำความเข้าใจ ปชช.ที่ได้รับผลกระทบ

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.60 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดปริมณฑลว่า ขอให้ ผวจ.จังหวัดปริมณฑลหรือเป็นพื้นที่รองรับการระบายน้ำจาก กทม. ดำเนินการดังนี้ 1.ให้จังหวัดจัดตั้ง กอ.ปภ.จังหวัดบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พร้อมทั้งทำหน้าที่ประสานงานกับ กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภาวะฝนตก เช่น การระบายน้ำและการจราจร 2.ขั้นตอนการบริหารสถานการณ์ในการช่วยเหลือประชาชน ดังนี้พิจารณากำหนดพื้นที่ปัญหา กำหนดผู้รับผิดชอบ กำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ให้ ผวจ.แต่งตั้งผู้ติดตามผลการปฏิบัติงานให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับประชาชน 3.มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ประสานงานหลัก

หนังสือระบุด้วยว่า 4.ให้จังหวัดกำชับนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและสภาวะพายุฤดูฝนที่อาจมีฝนตกติดต่อไปอีก เพื่อเตรียมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง 5.งานที่ต้องให้ความสำคัญเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษในขณะนี้คือ การประสานงานในการกำหนดช่องทางระบายน้ำหรือพื้นที่รองรับการระบายน้ำ การจราจร รวมทั้งการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการบริหารระบบระบายน้ำของ กทม. 6.สำหรับจังหวัดที่อยู่ในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้ประสานงานกับหน่วยชลประทานพื้นที่โดยใกล้ชิด เพื่อร่วมกันบริหารจัดการระบบระบายน้ำออกไปเก็บไว้ในพื้นที่รับน้ำที่กำหนดไว้แล้ว.