วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายอำเภอใหม่

โดย ซี.12

ข้าราชการกรมการปกครองที่สำเร็จการศึกษาอบรมจากโรงเรียนนายอำเภอแล้วไปจ่อรออยู่ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษเป็นจำนวนมาก

ตอนนี้ถึงเวลาก้าวเข้ามาเป็น นายอำเภอ อำนวยการ ระดับต้น แล้วโดยกรมการปกครองมีคำสั่งแต่งตั้งจำนวน 138 ราย ใครไปอยู่ที่ไหนติดตามได้ดังนี้

1.นายชนะศึก สาตรรอด เป็นนายอำเภอวังยาง นครพนม 2.นายจรูญ วิริยะสังวร เป็นนายอำเภอพิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 3.นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี เป็นนายอำเภอโพนนาแก้ว สกลนคร 4.นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ เป็นนายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 5.นายธนาคม กองเพียร เป็นนายอำเภอป่าติ้ว ยโสธร 6.นางศิริลักษม์ เหมาะพิชัย เป็นนายอำเภอหนองมะโมง ชัยนาท 7.นายวิรัตน์ เธียรพจีกุล เป็นนายอำเภอราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 8.นายมานะ เทือกสุบรรณ เป็นนายอำเภอหาดสำราญ ตรัง 9.ว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ เป็นนายอำเภอร่องคำ กาฬสินธุ์ 10.นายวรศิษย์ พุฒจีบ เป็นนายอำเภอเนินสง่า ชัยภูมิ

11.นายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี เป็นนายอำเภอเขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 12.นายวีรวิทย์ โพธิ์เขียว เป็นนายอำเภอหนองโดน สระบุรี 13.นายสดุดี พุทธัง เป็นนายอำเภอปางศิลาทอง กำแพงเพชร 14.ว่าที่ร้อยตรีภูมิศักดิ์
ขำปู่ เป็นนายอำเภอสระใคร หนองคาย 15.นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน เป็นนายอำเภอภูกามยาว พะเยา 16.นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ เป็นนายอำเภอแคนดง บุรีรัมย์ 17.ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์ เป็นนายอำเภอศรีณรงค์ สุรินทร์ 18.นางสาวศิริกัลยา กิจรักษา เป็นนายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 19.นายปกรณ์ สุริวรรณ เป็นนายอำเภอดอยหลวง เชียงราย 20.นายพัชระ สิมะเสถียร เป็นนายอำเภอนาทม นครพนม

21.นายชัยเดช ปาละวงศ์ เป็นนายอำเภอนาหม่อม สงขลา 22.นายวีรรัตน์ ธีรมิตร เป็นนายอำเภอทรายมูล ยโสธร 23.นายกิตติ ชัยดรุณ เป็นนายอำเภอสองแคว น่าน 24.นายสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม เป็นนายอำเภอเอราวัณ เลย 25.นายณรงค์ ชัยจำรัส เป็นนายอำเภอสระโบสถ์ ลพบุรี 26.นายวรัตม์มาประณีต เป็นนายอำเภอสามโก้ อ่างทอง 27.นายสกุลไชย จูมทอง เป็นนายอำเภอทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 28.ร้อยโทธวัชชัย เห็มวัง เป็นนายอำเภอดอนจาน กาฬสินธุ์ 29.นายนพดล กีรติกรพิสุทธิ์ เป็นนายอำเภอศรีนครินทร์ พัทลุง 30.นายสุพงษวิณัย ชูยก เป็นนายอำเภอกะปง พังงา

31.นายสุรพร หมายเจริญ เป็นนายอำเภอเมยวดี ร้อยเอ็ด 32.นายวีระชาติ ดาริชาติ เป็นนายอำเภอกู่แก้ว อุดรธานี 33.นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ เป็นนายอำเภอภูหลวง เลย 34.นายวิสูตร พฤกษสุวรรณ เป็นนายอำเภอมะนัง สตูล 35.นายดลภาค เนตรใส เป็นนายอำเภอแม่จริม น่าน 36.นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ เป็นนายอำเภอเสริมงาม ลำปาง 37.นายโอฬาร ธนสัญชัย เป็นนายอำเภอศรีนคร สุโขทัย 38.นายสืบสาย ศักดิ์โสภิษฐ์ เป็นนายอำเภอค้อวัง ยโสธร 39.นายวิรัตน์ กลิ่นขจร เป็นนายอำเภอแกดำ มหาสารคาม 40.นายสันติพงษ์ สมศรี เป็นนายอำเภอทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 41.นายวิทิต เที่ยงไทย เป็นนายอำเภอนาน้อย น่าน 42.นายสัมพันธ์ นนทสวัสดิ์ศรี เป็นนายอำเภอแม่พริก ลำปาง 43.นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ เป็นนายอำเภอสันติสุข น่าน 44.นายปราจิต แก้วลา เป็นนายอำเภอเมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 45.นายนิรันดร์ ปราบอักษร เป็นนายอำเภอปลายพระยา กระบี่ 46.นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ เป็นนายอำเภอเจริญศิลป์ สกลนคร 47.นายวริศธิ์นันย์ เสือทอง เป็นนายอำเภอโพนทราย ร้อยเอ็ด 48.นายสนอง มะลัยขวัญ เป็นนายอำเภอเทพารักษ์ นครราชสีมา 49.นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา เป็นนายอำเภอโคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 50.นายธรา สุโพธิ์เงิน เป็นนายอำเภอเนินขาม ชัยนาท

นี่เป็น 50 คนแรกในคำสั่งซึ่งจะมีต่อในวันพรุ่งนี้.

“ซี.12”

28 พ.ค. 2560 11:39 ไทยรัฐ