บริการข่าวไทยรัฐ

โพลชี้ ก้าวสู่ปีที่ 4 คสช.อยากเห็นบังคับใช้ก.ม.เคร่งครัดเป็นธรรมที่สุด

กรุงเทพโพลล์ ชี้ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 คสช. ปชช.อยากเห็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรมที่สุด รองลงมา มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ของ คสช.” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,269 คน พบว่า

เมื่อถามความเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานและการปฏิรูปประเทศในภาพรวมของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ตลอดระยะเวลา 3 ปี พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 40.9 เห็นว่า มีผลงานบ้าง ประเทศพัฒนาขึ้นเล็กน้อย ส่วนร้อยละ 33.7 เห็นว่า มีผลงานเด่นชัด ประเทศมีการพัฒนาขึ้นมาก ขณะที่ร้อยละ 23.1 เห็นว่าเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ที่เหลือร้อยละ 2.3 ไม่แน่ใจ

เมื่อถามต่อว่าก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ของ คสช. อยากเห็นผลงานการปฏิรูปประเทศในเรื่องใดให้เด่นชัดขึ้นมากที่สุด อันดับแรกคือ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม (ร้อยละ 50.1) รองลงมาคือ การมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 48.3) และการขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม (ร้อยละ 46.6)

ทั้งนี้เมื่อถามถึงความคาดหวังต่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ของ คสช. จะสามารถปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ได้สำเร็จ ดังสโลแกนที่ว่า “เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน” พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 56.4 คาดหวังค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 38.0 คาดหวังค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ส่วนที่เหลือร้อยละ 5.6 ไม่แน่ใจ