วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สั่งปั้นท้องถิ่นหัดปั๊มเงิน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “กระทรวงพาณิชย์กับ การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่น Local Economy 4.0” ว่า สิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ต้องเร่งปรับปรุงคือ การปรับความคิดจากหน่วยงานกำกับดูแลเป็นหน่วยงานที่คอยสนับสนุน ส่งเสริม และ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ช่วยผู้ประกอบการรายเล็ก คิดหาวิธีพัฒนาสินค้าด้วยเทคโนโลยี หาช่องทางขาย รวมทั้งต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการ เกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กระทรวงมหาดไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อสร้างและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมในท้องถิ่น เช่น ตลาดชุมชน ตลาดกลาง โดยเฉพาะตลาดสินค้า เฉพาะอย่าง เช่น ตลาดอาหารทะเล ตลาดผลไม้ ตลาดขนมหวาน ตลาดสินค้าโอทอป เป็นต้น

ทั้งนี้ ในอนาคตหากทุกชุมชนสามารถขับเคลื่อนตลาดกลางสินค้า ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปจับจ่ายสินค้าในชุมชนโดยตรง นอกจากจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างแท้จริงแล้ว ยังจะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะสร้างเรื่องราวของสินค้า ซึ่งจะทำให้อนาคตสินค้าของชุมชน โดยเฉพาะสินค้าเกษตรสามารถปรับราคาเพิ่มขึ้น และเมื่อเศรษฐกิจฐานรากในประเทศมีความเข้มแข็ง ก็จะนำมาสู่การสร้างความสมดุลของรายได้ในประเทศและลดการพึ่งพาภาคส่งออก ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์ โดยพาณิชย์จังหวัดต้องประสาน หรือสร้างผู้นำชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เน้นการพึ่งพาตนเอง ไม่รอภาครัฐอย่างเดียว.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “กระทรวงพาณิชย์กับ การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่น Local Economy 4.0” ว่า สิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ต้องเร่งปรับปรุงคือ การปรับความคิดจากหน่วยงานกำกับดูแลเป็น... 27 พ.ค. 2560 01:40 ไทยรัฐ