วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ย้ำใช้สื่อเสริมเรียนรู้

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กล่าวเปิดโครงการอบรมการจัดทำคลิปวีดิโอเพื่อการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.ในการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ว่า การอบรมรวมถึงการพัฒนาสื่อเพื่อจัดทำคลิปวีดิโอเพื่อการเรียนรู้และการประชาสัมพันธ์เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษา กศน.ในการเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี สนองนโยบายรัฐบาลในการใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนการเรียนรู้ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ อย่างไรก็ตาม กศน.จะใช้คลิปวีดิโอเพื่อเสริมการเรียนการสอนเท่านั้น มิได้นำมาทดแทนการเรียนการสอนเดิมซึ่งจะมีครู กศน.ตำบลเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้รายบุคคลอยู่แล้ว.

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กล่าวเปิดโครงการอบรมการจัดทำคลิปวีดิโอเพื่อการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.ในการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียน 27 พ.ค. 2560 00:48 ไทยรัฐ