วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วท. นำร่อง จัดงานสตาร์ทอัพชลบุรี พัฒนา 10 อุตสาหกรรมอนาคต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์ นำร่องที่ จ.ชลบุรี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ 10 อุตสาหกรรมอนาคต พร้อมยกระดับเขตนวัตกรรมเศรษฐกิจตะวันออก

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธานในการเปิดงาน Startup Thailand 2017 ที่ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA จ.ชลบุรี ว่า วท.จัดงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์ นำร่องที่ จ.ชลบุรี

ซึ่งเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน โดยรัฐบาลได้มีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล การแพทย์ครบวงจรยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต นอกจาก การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย จำเป็นต้องอาศัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อนำไปสู่การยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมเดิมให้มีการนำเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่า ช่วยลดต้นทุน ตลอดจนสร้างให้เกิดอุตสาหกรรมฐานนวัตกรรมใหม่ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเศรษฐกิจไทย

ส่วนการที่ วท. เลือกนำร่องสตาร์ทอัพที่ จ.ชลบุรี เพราะมีความเพียบพร้อม ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข คมนาคม และความได้เปรียบด้านพื้นที่ ที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ ทำให้ภาคตะวันออกมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นหนึ่งพื้นที่เขตเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีของประเทศ

ทั้งนี้ ความรู้ความเข้าใจด้านสตาร์ทอัพ อาจจะยังไม่เข้าถึงคนส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกนี้ แต่ในปัจจุบันคาดว่ามีสตาร์ทอัพประมาณ 30 รายใน จ.ชลบุรี ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในศรีราชา บางแสนและพัทยาและอีก 50 – 80 รายในภาคตะวันออกทั้งหมดด้าน รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช.) กล่าวว่า สตาร์ทอัพชลบุรี จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม การจ้างงานในท้องถิ่น และการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค ซึ่งถือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ

อย่างไรก็ตาม วท. จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ รวมถึงการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ เพราะเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญที่สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์ นำร่องที่ จ.ชลบุรี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ 10 อุตสาหกรรมอนาคต พร้อมยกระดับเขตนวัตกรรมเศรษฐกิจตะวันออก 26 พ.ค. 2560 16:17 ไทยรัฐ