วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โรคไต

www.kidneythai.org เป็นเว็บไซต์ของมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย โดยสมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะ ศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อทำให้การรักษาและป้องกันโรคเป็นผลดียิ่งขึ้น เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไตและทางเดินปัสสาวะ

รู้จักมูลนิธิ บอกเล่าประวัติการก่อตั้ง องค์ประธานมูลนิธิ วัตถุประสงค์ การดำเนินงานและการช่วยเหลือ คณะกรรมการ รายนามผู้ก่อตั้ง ติดต่อมูลนิธิ การติดต่อขอฟอกเลือด การขออนุเคราะห์ยากดภูมิต้านทานหลังการปลูกถ่ายไต การติดต่อเพื่อบริจาค นอกจากนี้ยังมี ความรู้เกี่ยวกับโรคไต การบริจาค ข่าวสาร อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต การบำบัดทดแทนไต การปลูกถ่ายไต.

25 พ.ค. 2560 13:12 ไทยรัฐ