วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คมนาคม แจงยิบ ยัน จัดตั้งกรมขนส่งทางราง โปร่งใส

'ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ' ผอ.สนข. แจงยิบ จัดตั้งกรมขนส่งทางรางโปร่งใสทุกเม็ด ยัน ไม่มีโอนทรัพย์สินให้เอกชน มาแทรกแซงบริษัทลูก

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า จากนโยบายของกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการจัดตั้งกรมรางเพื่อเพื่อทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุน การบำรุงรักษา และการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบราง ให้เป็นโครงข่ายการคมนาคมหลักของประเทศนั้น สนข.ได้ดำเนินการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... (การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง) ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบไปแล้ว แต่ที่ผ่านมา ได้มีเสียงครหาจากหลายภาคส่วนในด้านความโปร่งใสของการจัดตั้ง ตลอดจนด้านการบริหารงานในอนาคต

จึงต้องการชี้แจงว่า การจัดตั้งกรมรางนั้นยืนยันว่า ไม่มีอำนาจในการเข้าไปแทรกแซงการบริหารงานของบริษัทลูกทั้ง ๒ บริษัท (บริษัทเดินรถ และบริษัทซ่อมบำรุง) ของ รฟท.ที่กำลังจะจัดตั้งขึ้น แต่อย่างใดทั้งสิ้น เพราะการจัดตั้งบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรของ รฟท. ในการให้บริการขนส่งทางราง

โดยกรมการขนส่งทางราง มีหน้าที่เฉพาะในการกำกับดูแลให้บริษัทลูกของ รฟท. ที่ดำเนินกิจการให้บริการขนส่งทางราง ดำเนินการตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด สุดท้ายการจัดตั้งกรมรางนั้น ไม่มีการระบุให้ รฟท. ต้องโอนย้ายทรัพย์สินให้เอกชนทั้งหมดไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ไม่มีมาตราใดที่บัญญัติให้มีการโอนย้ายทรัพย์สินทั้งหมด ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ให้บริษัทเอกชนเข้ามาบริหารแทน

นายชัยวัฒน์ กล่าวต่อว่า ส่วนด้านการให้อำนาจอธิบดีกรมรางนั้น มีหน้าที่เพียงเชิงนโยบายเท่านั้น มิได้ให้อำนาจแทรกแซงการทำงานในภาพรวมแต่อย่างใด อาทิ การเสนอร่างนโยบายต่อคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง (Policy Maker) และกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งทางราง ผ่านการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการขนส่งทางราง (Regulator) เพียงแต่ระบุไว้ว่า เฉพาะกรณีมีเหตุฉุกเฉิน และมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ อธิบดีอาจเข้าควบคุมดูแลกิจการขนส่งทางรางของผู้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวได้ ขณะที่การจัดตั้งกรมราง ทำโดยการเปิดกว้างรับฟังเสียงจากประชาชนผ่านการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษาละประชาชนรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ตลอดสี่ปีที่ผ่านมา ทั้งการจัดประชุมและผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ เช่น เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อ “ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ....” ณ ห้องประชุมยงยุทธ สาระสมบัติ ชั้น 5 อาคาร สนข.

โดยกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุมสัมมนา ได้แก่ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบรางทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน นักวิชาการ รวมจำนวนประมาณ 210 คน และการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็ปไซต์ของกระทรวงคมนาคม (www.mot.go.th) และ เว็บไซด์ของ สนข. (www.otp.go.th) ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2560

'ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ' ผอ.สนข. แจงยิบ จัดตั้งกรมขนส่งทางรางโปร่งใสทุกเม็ด ยัน ไม่มีโอนทรัพย์สินให้เอกชน มาแทรกแซงบริษัทลูก 24 พ.ค. 2560 21:27 ไทยรัฐ