วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กอ.รมน.เร่งลงพื้นที่พบปะ ปชช.หวังเป็นที่พึ่ง สร้างความผาสุกให้มั่นคง

กอ.รมน.เน้นย้ำ รองผอ.รมน.จังหวัดฝ่ายทหารลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อเป็นที่พึ่ง สร้างความผาสุกให้ชุมชนและสังคม มีความมั่นคง เข้มแข็งอย่างยั่งยืน รวมทั้งขอความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสข่าวสารให้ จนท. หากพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การค้ามนุษย์ การบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า...

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 60 พ.อ.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้มีการประชุม นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ 3/2560 โดย พล.อ.สสิน ทองภักดี เสธ.ทบ.ในฐานะเลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติ กอ.รมน.ภาค และรอง ผอ.รมน.จังหวัด ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

พ.อ.พีรวัชฌ์ กล่าวด้วยวา เลขาธิการ กอ.รมน. ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ รอง ผอ.รมน.จังหวัด(ฝ่ายทหาร) ให้มุ่งเน้นการทำงานด้วยการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ตามพันธกิจของ กอ.รมน. และตามนโยบายของรัฐบาล และได้เน้นย้ำให้ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส สถาปนาเครือข่าย กอ.รมน.ในพื้นที่กับทุกภาคส่วน สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการดำเนินงานของรัฐบาล และอำนวยการ ประสานงาน แก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อสร้างความผาสุกแก่ประชาชน ให้ชุมชนและสังคมมีความมั่นคง เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

โฆษก กอ.รมน. เผยอีกว่า สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันได้มีการตรวจพบและจับกุมการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในประเทศเป็นจำนวนมาก และพบว่าผู้กระทำผิดได้มีการพัฒนาวิธีการลักลอบลำเลียงอยู่ตลอดเวลา โดยใช้วิธีการซุกซ่อนยาเสพติดมากับสินค้าพืชผลด้านการเกษตร การดัดแปลงยานพาหนะเพื่อซุกซ่อนยาเสพติด เลขาธิการ กอ.รมน. จึงได้สั่งการให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วน สกัดกั้นไม่ให้มีการลำเลียงยาเสพติดผ่านแนวชายแดนเข้ามาในประเทศพร้อมประสานงานกับทุกภาคส่วนในการสกัดกั้นยาเสพติดและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด นอกจากนี้ ได้ให้ กอ.รมน.จังหวัด ที่มีพื้นที่ตามแนวชายแดนได้ให้ความสำคัญต่อมวลชนตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) และเครือข่ายข่าวประชาชน กอ.รมน. ในการเฝ้าระวังและแจ้งข่าวสารให้แก่เจ้าหน้าที่

ในด้านแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ห้วงเวลาที่ผ่านมายังปรากฏมีการลักลอบเดินทางเข้าประเทศของแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง มีทั้งสมัครใจ และถูกล่อลวงโดยกลุ่มหรือขบวนการค้ามนุษย์ เลขาธิการ กอ.รมน.จึงได้เน้นย้ำให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในความร่วมมือตาม "บันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมมือกันในการป้องกัน ปราบปราม และต่อต้านการค้ามนุษย์" เพื่อให้การทำงานก่อเกิดผลที่เป็นรูปธรรมและขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป และขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชน อย่าได้สนับสนุนการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย และหากพบเห็นการกระทำผิดในกรณีดังกล่าว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบโดยทันที

นอกจากนี้ เลขาธิการ กอ.รมน. ยังได้เน้นย้ำให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ได้บูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อดำเนินการตามนโยบายของ รอง ผอ.รมน. ที่ให้เข้มงวดกวดขันการป้องกันการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการปลูกป่าในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าต้นน้ำ รวมไปถึงการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลปกป้องผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ และในด้านการบรรเทาสาธารณภัย ให้ กอ.รมน.จังหวัด ดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ ในพื้นที่โดยทันที เพื่อลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน.

กอ.รมน.เน้นย้ำ รองผอ.รมน.จังหวัดฝ่ายทหารลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อเป็นที่พึ่ง สร้างความผาสุกให้ชุมชนและสังคม มีความมั่นคง เข้มแข็งอย่างยั่งยืน รวมทั้งขอความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสข่าวสารให้ จนท. หากพบเห็นการกระทำผิด 20 พ.ค. 2560 09:25 ไทยรัฐ