วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.ผุดบ้านอุ้มคนจนล้านครัวเรือน

พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบบ้านพอเพียงชนบทให้ประชาชนที่ยากจนเดือดร้อน ใน จ.ราชบุรี รวม 191 ครัวเรือนว่า ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้ พม. โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช.จัดทำโครงการ “บ้านพอเพียงชนบท” ในปี 2559 เพื่อซ่อมสร้างบ้านเรือนประชาชนในชนบทที่มีฐานะยากจนและมีความเดือดร้อนทั่วประเทศ โดยให้ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นเป็นแกนหลัก และ พอช. สนับสนุนงบประมาณซ่อมสร้างไม่เกินครัวเรือนละ 18,000 บาท ขณะนี้ มีบ้านเรือนทั่วประเทศที่ซ่อมสร้างเสร็จไปแล้วจำนวน 2,131 ครัวเรือน โดยปี 2560 ใน จ.ราชบุรีได้ดำเนินโครงการไปแล้ว 14 ตำบล มีผู้รับประโยชน์ จำนวน 191 ครัวเรือน

รมว.พม. กล่าวด้วยว่า ประเทศไทยมีจำนวนครัวเรือนทั่วประเทศ 20ล้านครัวเรือน ในจำนวนนี้ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 4 ล้านครัวเรือน โดยเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยและมีความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยกว่า 2 ล้าน ครัวเรือน พอช.จึงได้จัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับชุมชนแออัด ชุมชนบุกรุก ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ทั้งในเมืองและชนบท ระยะเวลา 10 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2559-2568 รวม 1,044,510 ครัวเรือน แยกเป็น 1.ชุมชนแออัดและผู้มีรายได้น้อยในเมือง 692,510 ครัวเรือน จำแนกเป็นบ้านมั่นคง 680,808 ครัวเรือน/ชุมชนริมคลอง 11,004 ครัวเรือน และคนไร้บ้าน 698 ครัวเรือน และ 2.ผู้มีรายได้น้อยในชนบท ภายใต้โครงการบ้านพอเพียงชนบท 352,000 ครัวเรือน มีเป้าหมาย 5,300 ตำบลทั่วประเทศระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2559-2563.