วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ฉัตรชัย" รับมรดกกองทุนฟื้นฟูสางหนี้เกษตร

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 26/2560 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เพื่อการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) โดยการปลดคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รวมทั้งเลขาธิการกองทุนฯให้พ้นจากตำแหน่งนั้นว่า สาเหตุของการใช้คำสั่งดังกล่าวเกิดจากปัญหาความขัดแย้งภายในของกองทุนฟื้นฟูฯ โดยเฉพาะปัญหาของคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูฯ ซึ่งเดิมมีกรรมการมี 7 คน แต่เนื่องจากมีคณะกรรมการเสียชีวิตไป 1 คน ขาดคุณสมบัติ 1 คน และอีก 1 คน ซึ่งดำรงตำแหน่งในฐานะเลขาธิการกองทุนฯ ไม่ผ่านการประเมินผลงาน อยู่ในระหว่างฟ้องร้องกัน รวมทั้งคณะกรรมการจัดการหนี้ฯลาออกยกทีม ทำให้การทำงานติดขัด จึงเป็นเหตุผลให้ต้องมีการออกคำสั่งหัวหน้า คสช.ขึ้น

ทั้งนี้ ในสัปดาห์หน้า เตรียมเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจให้ครบ รวมทั้งดำเนินการเลือกรองเลขาธิการกองทุนฟื้นฟูฯ คนใดคนหนึ่งมาทำหน้าที่เลขาธิการกองทุนฟื้นฟูตามคำสั่ง คสช. ซึ่งหลังจากนั้นคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะมาทำหน้าที่แทนคณะกรรมการทั้ง 3 ชุดเป็นการชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จำเป็น โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่กำลังถูกดำเนินการบังคับคดีกว่า 10,000 ราย มูลหนี้รวมกันกว่า 3,000ล้านบาท ภายใต้กรอบระยะเวลา 180 วัน.

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 26/2560 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 20 พ.ค. 2560 00:24 ไทยรัฐ