วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คกก.ที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูป ก.ม.ถกนัดแรก ตั้งลูกชายวิษณุ นั่งโฆษก

คกก.ที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย ถกนัดแรก ตั้งอนุกรรมการ ก.ม.5 ด้าน ดันลูกชาย "อ.วิษณุ" นั่งโฆษก คกก. ด้าน"บวรศักดิ์" เผย นายกฯสั่งการเร่งทำบัญชีจัดบัญชี ก.ม.ปี 60 พร้อมเชิญชวนหนุ่มสาวนิวเจนร่วมงานปฏิรูป

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 19 พ.ค.ที่ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย ในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) โดยมีกรรมการ ที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล นายกิตติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ นายคำนูญ สิทธิสมาน นายบรรเจิด สิงคะเนติ และนายวิชญะ เครืองาม เป็นต้น

ต่อมาเวลา 16.00 น.นายบวรศักดิ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย แถลงว่า ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีบัญชาพิเศษมา ว่า กฎหมายมีเป็นจำนวนมาก ให้ทำบัญชีและจัดลำดับความเร่งด่วนของปี 60 และปีต่อไป พร้อมกับต้องสร้างความเข้าใจ เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องแก้ไข เพื่อใคร และมีเหตุผลที่ประชาชนต้องเข้าใจง่าย แปลว่า ต้องนึกถึงประชาชนเป็นหลัก

"ทั้งนี้อยากเชิญชวนคนหนุ่มสาวที่อยากปฏิรูปบ้านเมือง ปฏิรูปกฎหมายเข้าร่วมในการปฏิรูปติดต่อได้ที่ประธานคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และที่ตู้ปณ. นอกจากนี้ หากประชาชนมีข้อเสนอที่ติดขัดในข้อกฎหมายในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพก็สามารถที่จะเสนอเข้ามาได้" นายบวรศักดิ์ กล่าว

นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า กฎหมายที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขที่เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพและธุรกิจ และสร้างภาระแก่ประชาชนนั้น มีเป็นร้อยฉบับ ถ้าสามารถดำเนินการได้ความน่าลงทุนในประเทศ จะเพิ่มขึ้นเป็นมหาศาล อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับใดที่มีความเร่งด่วนคณะกรรมการชุดนี้ ไม่พึงเสนอให้รัฐบาลใช้ มาตรา 44 แต่จะดำเนินการจัดทำแผนในแต่ละปีว่า ทำอะไรบ้าง แล้วเสนอนายกรัฐมนตรี พิจารณาว่า เห็นควรจะใช้มาตรา 44 หรือไม่

ด้านนายคำนูณ สิทธิสมาน คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมายของคณะกรรมการ ป.ย.ป.ว่า คณะกรรมการชุดนี้เป็นส่วนหนึ่ง ป.ย.ป. ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูป โดยนายกฯ ดำริว่า การจะปฏิรูปประเทศนั้นต้องปรับโครงสร้างโดยต้องมีปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย และเนื่องจากกฎหมายมีเป็นจำนวนมาก จึงต้องจัดทำบัญชีลำดับความสำคัญว่า อะไรที่ทำได้ภายในปีนี้และปีต่อๆ ไปรวมถึงต้องชี้แจงถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้ มีหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมด้วย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่อายุน้อย นี่ถือเป็นความต้องการของนายกฯที่เมื่อเราจะปฏิรูปประเทศก็ต้องทำให้คนที่อยู่หลังปฏิรูปไปแล้วเข้ามามีส่วนร่วม และเราก็ต้องรับฟังเขา ไม่ใช่มีแต่คนรุ่นเราเท่านั้น นายคำนูณ กล่าว ต่อว่า วันนี้เป็นประชุมเพื่อแสวงหาการทำงานครั้งแรก โดยตั้งคณะอนุกรรมการ 1.คณะอนุกรรมการปรับปรุงยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพหรือธุรกิจของประชาชน โดย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นประธาน

2.คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชน นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ เป็นประธาน 3.คณะอนุกรรมการติดตามกฎหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ 4.คณะอนุกรรมการกำกับการเสนอร่างกฎหมาย ซึ่งทั้ง 2 คณะมีตน เป็นประธาน และ 5.คณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายใหม่ หรือสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศ มีนายบรรเจิด สิงคะเนติ เป็นประธาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดใหญ่จะมีการประชุมกันทุกวัน จันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ส่วนคณะอนุกรรมการ อาจจะมีการประชุมกันถี่กว่า อาจจะเป็นสัปดาห์ละ 1 ถึง 2 ครั้ง แล้วแต่ความจำเป็น ส่วนโฆษกคณะกรรมการที่มีตน นายบรรเจิด นายวิชญะ เครืองาม และนายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา โดยจะประชาสัมพันธ์การทำงานในรูปแบบต่างๆ ให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด

คกก.ที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย ถกนัดแรก ตั้งอนุกรรมการ ก.ม.5 ด้าน ดันลูกชาย "อ.วิษณุ"นั่งโฆษก คกก. ด้าน"บวรศักดิ์" เผย นายกฯสั่งการเร่งทำบัญชีจัดบัญชี ก.ม.ปี 60 พร้อมเชิญชวนหนุ่มสาวนิวเจนร่วมงานปฏิรูป 19 พ.ค. 2560 17:39 ไทยรัฐ