วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป.ป.ช.ภาค 6 แถลงผลงาน 9 จว.ภาคเหนือตอนล่าง ตั้งแต่ 1ต.ค.59 - 30เม.ย.60

ป.ป.ช.แถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 6 ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 - 30 เม.ย. 60 โดยเฉพาะด้านการปราบปรามทุจริต ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน และด้านการป้องกันการทุจริต แล้วจำนวน 545 เรื่อง...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 พ.ค. 60 ที่โรงแรมวังแก้ว พิษณุโลก นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. ได้แถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 6 ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อ วันที่ 1 ต.ค. 59 โดยมีหน้าที่กำกับดูแลรับผิดชอบ และช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเขตพื้นที่ภาค 6 ซึ่งได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดจังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดกำแพงเพชร, จังหวัดตาก, จังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธานี

โดยผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 ถึง 30 เม.ย. 60 ประกอบด้วยภารกิจด้านการปราบปรามทุจริต ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน และด้านการป้องกันการทุจริตได้ดังนี้ ภารกิจด้านการปราบปรามการทุจริต ข้อมูลการแสวงหาข้อเท็จจริงจำนวน 545 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 132 เรื่อง คงเหลือ 413 เรื่อง ที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาประจำเขตพื้นที่ 6 ต่อไป ข้อมูลไต่สวนข้อเท็จจริงพื้นที่ภาค 6 มีเรื่องไต่สวนข้อเท็จจริง จำนวน 104 เรื่อง ดำเนินการเสร็จแล้ว 9 เรื่อง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ณ วันที่ 30 ก.ย. 60 จำนวน 43 เรื่อง คงเหลือดำเนินการในปีงบมาต่อไปจำนวน 52 เรื่อง ก็มีเรื่องที่ได้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จจำนวน 9 เรื่อง ภารกิจด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน แบบตรวจสอบปกติซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้นจำนวน 972 บัญชี ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 474 บัญชี อยู่ระหว่างดำเนินการ 498 บัญชี แบบตรวจสอบประเภทยืนยัน ซึ่งมีบัญชีอยู่ทั้งสิ้น 367 บัญชี ดำเนินการเสร็จแล้ว 174 บัญชี อยู่ระหว่างดำเนินการ 193 บัญชี พบว่ามีกรณีจงใจไม่ยื่นบัญชี จงใจยื่นเท็จ จงใจปกปิดข้อเท็จจริง จำนวน 23 ราย และกรณีตรวจสอบเชิงลึก 37 ราย ภารกิจด้านการป้องกันการทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด เขตพื้นที่ 6 ได้ดำเนินโครงการละกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 ถึง 2564 จำนวนรวมทั้งสิ้น 139 โครงการ ซึ่งบางโครงการสามารถตอบรับยุทธศาสตร์ได้มากกว่า 1 ยุทธศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม รวมประมาณ 21,458 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกหอการค้า สมาชิกสภาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน อาสาสมัครหมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน นักเรียน นักศึกษา เด็กและเยาวชน สื่อมวลชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และภาคประชาชน โดยจัดโครงการรวมพลคนอาชีวศึกษาต้านภัยคอร์รัปชันและคัดเลือกคนพันธุ์ R โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ป.ป.ช.ภาคประชาชน โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม เป็นต้น

ในการป้องกันการทุจริตภาคประชาชน โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด โครงการส่งเสริมความรู้คู่ อปท. เข้มแข็ง โครงการฝึกอบรมส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของข้าราชการบรรจุใหม่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน โครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด โครงการสานสัมพันธ์กับสื่อมวลชน โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และโครงการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดี และช่วยกันพิทักษ์สาธารณสมบัติของแผ่นดิน เป็นต้น เป้าหมายต่อไปของงานด้านป้องกันการทุจริต คือ การส่งเสริมสร้างความรู้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย และการเตรียมการเพื่อจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตในระดับภูมิภาคอีกด้วย.

ป.ป.ช.แถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 6 ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 - 30 เม.ย. 60 โดยเฉพาะด้านการปราบปรามทุจริต ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน และด้านการป้องกันการทุจริต แล้วจำนวน 545 เรื่อง... 19 พ.ค. 2560 14:00 19 พ.ค. 2560 14:32 ไทยรัฐ