บริการข่าวไทยรัฐ

ส่งเสริมการเกษตร

www.doae.go.th เป็นเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิต และจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้

เกี่ยวกับหน่วยงาน กล่าวถึงประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คลังความรู้ ผลงานวิจัยด้านเกษตร บทความ กรณีศึกษา ข้อมูลสถิติ ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ ภูมิปัญญาชาวบ้าน สื่อเกษตรครบวงจร และนอกจากนี้ใน หน้าแรก ยังมี ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลและสถานการณ์ทางการเกษตร ปฏิทินกิจกรรม สินค้าวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ.