วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กําหนดการ
       
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
       
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
       
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๖๐)
       
จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
       
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องประชุม ๓-๔


๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. - ลงทะเบียนและรับเอกสาร
       
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. - แขกผู้มีเกียรติ และผู้ลงทะเบียนพร้อมกันในห้องประชุม
       
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. - กล่าวชี้แจงหลักการและเหตุผล และรายละเอียดเบื้องต้นของประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติว่าด่วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
       
๐๙.๑๕ - ๐๙.๓๐ น. - กล่าวเปิดการสัมมนา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
       
๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๕ น. - พักรับประทานน้ำชา-กาแฟ
       
๐๙.๔๕ - ๑๐.๑๕ น. อธิบายรายละเอียดประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๖๐) โดย คุณไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ
       
๑๐.๑๕ - ๑๑.๔๕ น. - การอภิปราย ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ช่วงที่ ๑)
       ๑) (ร่าง) ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ลักษณะและวิธีการส่ง และลักษณะและปริมาณของข้อมูล ความถี่ และวิธีการส่ง ซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับ พ.ศ. ....
       ๒) (ร่าง) ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับการทําให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.….
       โดย
       ๑) คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษาสมาคมผู้สื่อข่าวออนไลน์
       ๒) คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์​ CEO บริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น จำกัด
       ๓) คุณสมหวัง เหลืองไพบูลย์ศรี ผู้จัดการ PayPal ประจำประเทศไทย
       ๔) คุณศุภสรณ์​ โหรชัยยะ ตัวแทนบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
       ๕) คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ บริษัท TARAD.COM

       ดําเนินรายการโดย คุณไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ
       
๑๑.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. - อภิปรายและตอบข้อซักถาม

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
       
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. - การอภิปราย ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ช่วงที่ ๒)
       ๑) (ร่าง) ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ....
       ๒) (ร่าง) ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ....
       โดย
       ๑) คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
       ๒) คุณเทียนชัย ปิ่นวิเศษ จากสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา
       ๓) คุณดล บุนนาค ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
       ๔) ท่านคมคะเน หงส์ธนนันท์ อัยการ
       ๕) พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน อดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ดําเนินรายการโดยคุณไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ       

๑๔.๑๕ - ๑๔.๓๐ น. - รับประทานอาหารว่าง
       
๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. - การอภิปราย ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ช่วงที่ ๓)
       ๑) (ร่าง) ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติสําหรับการระงับการทําให้แพร่หลาย หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการ พ.ศ. ....
       โดย
      ๑) คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
      ๒) คุณเทียนชัย ปิ่นวิเศษ จากสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา
      ๓) คุณดล บุนนาค ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
      ๔) ท่านคมคะเน หงส์ธนนันท์ อัยการ
      ๕) พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน อดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

      ดําเนินรายการโดยคุณไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ
       
๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. - อภิปรายและตอบข้อซักถาม
       
๑๗.๐๐ น. - กล่าวปิดการรับฟังความเห็นทางกฎหมาย
       
หมายเหตุ - กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๖๐)
 ... 18 พ.ค. 2560 10:10 18 พ.ค. 2560 10:56 ไทยรัฐ