วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปั้นทีม “แม่ชีวิทยากร” เยียวยาใจสตรี

พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ในฐานะเลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ กล่าวว่า ตามที่สถาบันพัฒนาพระวิทยากร เปิดรับสมัครพระภิกษุเข้าร่วมโครงการพระวิทยากรกระบวนธรรม ภาคทฤษฎี รุ่น 2 เพื่อพัฒนาความรู้ทางพุทธศาสนาสู่การปฏิบัตินั้น พบว่า มีกลุ่มแม่ชีก็ยังให้ความสนใจด้วย โดยมีแม่ชีจากมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ได้เข้าพบตน เพื่อ ขอวิทยากรจากสถาบันพัฒนาพระวิทยากร ไปช่วยฝึกอบรมสร้างทีมแม่ชีวิทยากรให้แก่มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย เน้นกระบวนการให้คำปรึกษาเยียวยาจิตใจสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงให้กลับมามีกำลังใจ จึงได้มอบหมายให้ พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ เป็นผู้ประสานงานกับทางมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย และให้พระมหา ดร.ขวัญชัย กิตติเมธี กับ พระมหา ดร.ประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป ร่วมออกแบบหลักสูตร ให้สอดคล้องกับพันธกิจของแม่ชี โดยในระยะแรก พระวิทยากรจะถอดบทเรียนกระบวนการทางความคิดของแม่ชี แล้วนำมาออกแบบเป็นหลักสูตรอีกชั้นหนึ่ง ก็จะได้หลักสูตรการให้คำปรึกษาที่เป็นแนวทางเฉพาะพระราชกิจจาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า นับว่าความ ร่วมมือระหว่างพระวิทยากร และแม่ชีวิทยากร จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งขึ้นในอนาคต ที่สำคัญบุคลากรเหล่านี้จะเป็นต้นแบบการทำงานให้ชาวพุทธทั่วประเทศได้เห็นว่าพระภิกษุและแม่ชีสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมไทยในฐานะของผู้ให้และเข้าใจหลักธรรมมากยิ่งขึ้น.

พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ในฐานะเลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ กล่าวว่า... 18 พ.ค. 2560 01:50 ไทยรัฐ