วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.แรงงานกัมพูชา ชู ซีพีเอฟ เป็นองค์กรต้นแบบที่ปฏิบัติดีต่อแรงงานต่างชาติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประเทศกัมพูชา มอบประกาศนียบัตรแก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)​ หรือ ซีพีเอฟ โดยโรงงานแปรรูปสุกร แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา ให้เป็นองค์กรต้นแบบของไทยในการจัดจ้างและปฏิบัติต่อแรงงานต่างชาติที่ดี และนับเป็นองค์กรไทยรายแรกที่ได้รับประกาศนียบัตรดังกล่าว

ท่านจำเริญ คึม ที่ปรึกษาทูตด้านแรงงาน สถานทูตกัมพูชา เดินทางมาเยี่ยมชมการดูแลแรงงานชาวกัมพูชา ที่โรงงานแปรรูปสุกร แปดริ้ว ซีพีเอฟ พร้อมมอบประกาศนียบัตร ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานต่างชาติที่ดี แก่โรงงานแปรรูปสุกร แปดริ้ว ซึ่งกระทรวงแรงงานของกัมพูชาได้พิจารณาคัดเลือกว่า ซีพีเอฟ เอกชนไทยที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดจ้างแรงงานชาวกัมพูชา ปฏิบัติต่อแรงงานกัมพูชาอย่างเอาใจใส่ และเสมอภาคกับแรงงานคนไทยทุกประการ

ท่านจำเริญ กล่าวว่า จากการพูดคุยกับแรงงานชาวกัมพูชา และได้เยี่ยมสถานที่ทำงาน หอพัก โรงอาหาร ของโรงงานแปรรูปสุกร ทำให้รัฐบาลกัมพูชามีความมั่นใจมากถึงการดูแล และปฏิบัติต่อคนกัมพูชาของซีพีเอฟ และพบชาวกัมพูชาอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงานอย่างมีความสุข และที่สำคัญหลายคนสามารถเก็บเงินส่งกลับที่บ้านได้เดือนละ 10,000 บาท ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนกัมพูชาและครอบครัว องค์กรอื่นๆ สามารถมาเรียนรู้ได้

“การจัดจ้างแรงงานกัมพูชา 1 คน ได้มีส่วนช่วยเหลือยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวในกัมพูชา ในนามรัฐบาลกัมพูชาจึงขอขอบคุณซีพีเอฟที่ดูแลเอาใจใส่ประชาชนกัมพูชา และดูแลด้วยความเอาใจใส่อย่างเหมาะสม และเท่าเทียม” ท่านจำเริญ กล่าว

นายวรเศรษฐ รันวงศานิธิโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โรงงานแปรรูปสุกร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟมีนโยบายการจัดจ้างและปฏิบัติต่อแรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และปฏิบัติตามการบันทึกข้อตกลงในการจัดจ้างแรงงานระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

โรงงานแปรรูปสุกร แปดริ้ว มีแรงงานต่างชาติกว่า 700 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานกัมพูชา มีแรงงานเมียนมาประมาณ 20 คน โดยบริษัทจัดจ้างตรงทั้งหมด ได้รับค่าจ้าง สวัสดิการ การจัดอบรม ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต การพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้าง เสมอภาคและเทียบเท่ากับแรงงานคนไทย พร้อมทั้งจัดหอพัก รวมทั้งมีล่ามที่พูดภาษาไทยได้ให้ความช่วยเหลือ ติดต่อประสานงาน รวมถึงการปรึกษาต่างๆ เพื่อให้แรงงานต่างชาติทำงานอย่างมีความสุข

นโยบายการจัดจ้างแรงงานต่างชาติ ซีพีเอฟ จะจัดจ้างเป็นพนักงานบริษัทโดยตรง มีการคัดเลือกคนกัมพูชาที่มาทำงานผ่านบริษัทตัวแทนจัดหางานที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลกัมพูชา มีกระบวนการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานของซีพีเอฟในประเทศนั้นๆ อย่างใกล้ชิด

ปัจจุบัน ซีพีเอฟ จัดจ้างแรงงานต่างชาติโดยรวมเกือบ 9,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชากว่า 6,300 คน ที่เหลือเป็นแรงงานชาวเมียนมา ซึ่งบริษัทฯ​ มีนโยบายการจัดจ้าง และปฏิบัติต่อแรงงานต่างชาติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ได้รับความเชื่อมั่นจากรัฐบาล และประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประเทศกัมพูชา มอบประกาศนียบัตรแก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)​ หรือ ซีพีเอฟ โดยโรงงานแปรรูปสุกร แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา 17 พ.ค. 2560 11:13 17 พ.ค. 2560 12:10 ไทยรัฐ