วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานวิจัย มจร.ดังตีพิมพ์วารสาร "ม.ออกซ์ฟอร์ด"

รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวว่า มจร.ได้เสนองานวิจัยรูปแบบการจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในประเทศไทย 9 ต่อเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ โดยทีมงานที่ร่วมทำวิจัยดังกล่าวประกอบด้วย ศ.ดร.อุทิศ ศิริวรรณ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแคริสมา เมืองโพริเดนเชียลส์ สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นศิษย์เก่า มจร. ดร.ทรงยศินทร์ ชนปทาธิป อาจารย์พิเศษประจำคณะครุศาสตร์ มจร.เป็นการนำเสนอถึงแนวทางในการใช้หลักธรรมมาบริหาร จัดการในโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรได้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปพร้อมกับการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา และภาษาบาลี โดยนำหลักธรรมไปบริหารงานในทุกเรื่อง ทำให้เกิดผลในเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ ผลงานวิจัยดังกล่าว ได้ผ่านการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ถือเป็นความสำเร็จของมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่สามารถนำเสนอผลงานวิจัยจนได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยระดับโลก

ดร.อุทิศกล่าวว่า การนำเสนองานวิจัยเชิงพุทธศาสนาของ มจร.ครั้งนี้เป็น 1 ในงานวิจัย 50 เรื่อง ของ 40 ประเทศ ที่ได้รับการยอมรับ อีกทั้งยังได้รับการยอมรับได้ตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ดด้วย.

รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวว่า มจร.ได้เสนองานวิจัยรูปแบบการจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 16 พ.ค. 2560 23:33 16 พ.ค. 2560 23:34 ไทยรัฐ