วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยอมควัก 4 พันล้านให้การเคหะสร้างบ้าน

อุ้มคนไทยเต็มสูบมีที่อยู่อาศัยของตัวเอง

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2559 จำนวน 21 โครงการ รวม 6,129 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 4,322 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ภายในประเทศ 3,360 ล้านบาท เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 468 ล้านบาท และเงินรายได้ของการเคหะแห่งชาติ 493 ล้านบาท แบ่งเป็น 1.โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง 13 โครงการ 5,039 หน่วย ใช้วงเงินลงทุน 2,819 ล้านบาทมาจากเงินกู้ 2,119 ล้านบาท รายได้ของการเคหะฯ 231 ล้านบาท และเงินงบประมาณ 468 ล้านบาท 2.โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนหารายได้ 8 โครงการ 1,090 หน่วย เงินลงทุน 1,502 ล้านบาท เป็นเงินกู้ 1,240 ล้านบาท เงินรายได้ของการเคหะฯ 261 ล้านบาท

ทั้งนี้ ครม.มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาและเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ 3,360 ล้านบาท แบ่งเป็นปีงบประมาณ 2560 จำนวน 319 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 260 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 436 ล้านบาท และยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันการกู้เงินตลอดระยะเวลาโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ขณะเดียวกัน ให้ความเห็นชอบวงเงินอุดหนุนโครงการ 468 ล้านบาท โดยขอให้สำนักงบประมาณจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจำนวนดังกล่าวให้กับการเคหะแห่งชาติ แบ่งเป็นปีงบประมาณ 2560 จำนวน 409 ล้านบาท.

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2559 จำนวน 21 โครงการ... 16 พ.ค. 2560 23:27 ไทยรัฐ