วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

น่าเห็นใจพยาบาล

โดย ซี.12

เรื่องราวเกี่ยวกับการที่รัฐบาลโดยมติ ครม.เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ไม่อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10,992 อัตรานั้น มีเค้าลางแห่งความหายนะที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนชัดขึ้นทุกที

เรื่องนี้เป็นมติ ครม.ที่บาดหัวใจพี่น้องพยาบาลอัตราจ้างทั้งหมื่นกว่าคนสิ้นดี เพราะแม้แต่การแถลงผลการประชุม ครม.ในคราวนี้เห็นหัวข้อแล้วน่าจะดีใจที่ระบุว่าเป็นเรื่อง การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีรายละเอียดว่า

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับกระทรวงสาธารณสุขตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 30 มีนาคม 2560 ตามที่สำนักงาน กพ.ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐเสนอและให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะ กรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งรับความเห็นของสำนักงาน ก.พ.ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ดูเผินๆเหมือนเรื่องที่ขอมานั้นอนุมัติให้แล้ว แต่พอลงไปถึงสาระสำคัญของเรื่อง กลับปรากฏว่า คปร.ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ได้พิจารณาเรื่องการเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) แล้วมีมติอนุมัติโดยมีเงื่อนไขให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ดำเนินการดังนี้

1.อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ให้กับ สป.สธ. เพื่อบรรจุ ผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการผลิตบุคลากรพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า รวม 450 อัตรา ทั้งนี้ ให้คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงสาธารณสุข (อ.ก.พ.สธ.) กำหนดอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปีละ 50 อัตรา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2568 เป็นระยะเวลา 9 ปี และให้ สป.สธ. พิจารณาจัดสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพดังกล่าวให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ชายแดน และให้กำหนดเป็นตำแหน่งที่ต้องตรึงไว้เป็นการประจำในพื้นที่โดยมิให้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นสายงานอื่น และไม่ให้ สธ.ขอเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพจนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ให้เด็กใหม่ไม่ให้หัวหงอกแถมยังมัดไว้เปลาะหนึ่งในข้อที่ 1 แล้ว ตบเปรี้ยงในข้อที่ 2 ว่า

2.ไม่อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10,992 อัตรา โดยให้ สป.สธ.นำตำแหน่งว่างที่มีอยู่และตำแหน่งที่จะว่างในอนาคตมาบริหารจัดการเพื่อรองรับการบรรจุพยาบาลวิชาชีพตามความจำเป็น

3.ให้ สธ.ปรับปรุงการทำงานในโรงพยาบาลให้มีลักษณะการผสมผสานทักษะความชำนาญงานเฉพาะด้าน เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับพยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งปรับลดหรือทบทวนให้พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติเฉพาะภารกิจที่ต้องใช้พยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลได้ปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วยอย่างเหมาะสมและเกิดผลดีต่อผู้รับบริการ

4.ให้ สธ.พิจารณาการจ้างพนักงานราชการหรือใช้วิธีการจ้างพนักงานจากภายนอกองค์กร (Outsource) เพื่อทดแทนการบรรจุเป็นข้าราชการในภารกิจที่มีความจำเป็นต้องใช้บุคลากรเพิ่มเติม และยังมีข้อ 5 ที่มิใช่สาระสำคัญ

ไม่ให้ก็น่าเจ็บใจพอแรงอยู่แล้ว มติ คปร.ในข้อที่ 3–4 ที่ ครม.เออออห่อหมกด้วยในคราวนี้ยังกระทืบซ้ำจนจมธรณีเป็นทำนองว่าพวกคุณทั้งหมื่นกว่าคนไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้น จะออกก็ออกเถอะอยู่ไปทำไมกับการเป็นเบี้ยล่างพวกคนใจดำทั้งหลาย.

“ซี.12”

16 พ.ค. 2560 11:56 ไทยรัฐ