วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนุนแม่พิมพ์ศูนย์การศึกษาพิเศษมีตั๋วครู

สพฐ.ชงคุรุสภาผลักดันเรียน ป.บัณฑิต ดีเดย์ 5 ก.ค.เปิดตัวสถาบันคุรุพัฒนา

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาว่า ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการจัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานเรื่องโครงสร้างของสถาบันและการสรรหาคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ โดยจะเปิดสถาบันคุรุพัฒนาอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 ก.ค. ซึ่งเป็นที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมอบแนวทางการพัฒนาครู

โฆษก ศธ. กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบให้สิทธิครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) และให้ศูนย์การศึกษาพิเศษทั่วประเทศที่มีอยู่ 118 แห่งเป็นสถานศึกษาฝึกประสบการณ์สำหรับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เสนอ เนื่องจากที่ผ่านมาครูของศูนย์การศึกษาพิเศษจะอนุญาตให้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ชั่วคราวเท่านั้น เพราะศูนย์การศึกษาพิเศษไม่ได้จัดการเรียนการสอนที่เข้าหลักเกณฑ์การเป็นสถานศึกษา ดังนั้น ครูผู้สอนจึงได้รับการยกเว้นใบอนุญาต ประกอบ วิชาชีพครู แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันเปลี่ยนไป สพฐ.เห็นว่าครูกลุ่มนี้น่าจะได้รับโอกาสมีใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพครูเหมือนกับครูในโรงเรียนทั่วไป

ดร.กมล กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 37,870 ราย และอนุมัติต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 10,047 รายแก่ผู้ที่มายื่นขอ ทั้งมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะที่ 1 ประเมินมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยราชภัฏ, คณะที่ 2 ประเมิน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ม.มหามกุฏราชวิทยาลัยและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, คณะที่ 3 ประเมิน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า, ม.เทคโนโลยีราชมงคลฯ และสถาบันการพลศึกษา และคณะที่ 4 ประเมิน ม.เอกชน ส่วนคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มี 1 คณะ.

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาว่า ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการจัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงาน... 15 พ.ค. 2560 23:47 ไทยรัฐ