วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปท.รับทราบร่าง ก.ม.ไซเบอร์ ติดดาบ กปช.ล้วงตับข้อมูลเอกชน

สปท.รับทราบร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยไซเบอร์ ตั้งนายกฯ เป็นประธาน กปช.ดูแลความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร์ ติดดาบให้อำนาจล้วงตับข้อมูลเอกชนได้ "คำนูณ" ท้วงเนื้อหา ห่วงละเมิดเสรีภาพประชาชน

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.60 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มี ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธาน สปท.เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาวาระการปฏิรูปที่สำคัญและเร่งด่วน เรื่องผลการศึกษาและข้อสังเกตร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน มีสาระสำคัญ คือ การมีมาตรการป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต การสื่อสาร โทรคมนาคม และดาวเทียม หากเกิดสถานการณ์รุนแรงต่อระบบดังกล่าว โดย พล.ต.ต.พิสิษฐ์ เปาอินทร์ รองประธานกมธ.ชี้แจงต่อที่ประชุม สปท.ว่า กมธ.นำร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวที่ผ่านความเห็นจาก ครม.มาให้ข้อสังเกต เพื่อเสนอให้รัฐบาลนำไปแก้ไข เช่น การแก้ไขคำจำกัดความ "ไซเบอร์" ให้ครอบคลุมความมั่นคงชาติทุกมิติ และโครงสร้างคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กปช.) จากเดิมที่มี รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธาน มาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมยกฐานะสำนักงาน กปช.ให้มีฐานะเทียบเท่ากรม ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดย กปช.มีอำนาจสั่งการหน่วยราชการและเอกชน ให้กระทำการหรือยุติการกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ รวมทั้งมีอำนาจเข้าถึงข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐและเอกชนได้ เมื่อเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ แต่ต้องได้รับคำสั่งศาลก่อนยกเว้นกรณีเหตุฉุกเฉินที่หากไม่ดำเนินการ อาจเกิดความเสียหายร้ายแรงให้ กปช. ดำเนินการเข้าถึงข้อมูลได้และรายงานให้ศาลทราบโดยเร็ว

พล.ต.ต.พิสิษฐ์ กล่าวต่อว่า ระหว่างที่ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ กมธ.จะเสนอให้นายกฯ ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2557 ให้ตั้งคณะกรรมการกปช.ขึ้นเป็นการชั่วคราวทำหน้าที่ไปพลางๆ ก่อน จากนั้นสมาชิก สปท.อภิปรายแสดงความเห็น ส่วนใหญ่ท้วงติงเรื่องคำนิยาม "ไซเบอร์" ที่กว้างเกินไปและการที่ กปช.มีอำนาจสั่งการให้เอกชนต้องปฏิบัติตาม

โดย นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิก สปท.กล่าวว่า มาตรา 44(3) ที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูลการติดต่อสื่อสารทั้งทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการสื่อสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือดำเนินการตามมาตรการเหมาะสม แต่ต้องได้รับการอนุญาตจากศาลยกเว้นกรณีเร่งด่วน ที่ให้ กปช.ดำเนินการไปก่อนแล้วค่อยรายงานให้ศาลทราบโดยเร็วนั้น หมายความว่านอกจากจะให้มีอำนาจดักฟังได้แล้ว ยังให้ดำเนินการตามมาตรการเหมาะสมได้อีก น่าเป็นห่วงว่าการที่ กปช.มีอำนาจสั่งการครอบคลุมถึงเอกชนได้นั้นจะมีหลักประกันอย่างไรว่า จะไม่ถูกเจ้าหน้าที่นำไปใช้จำกัดสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของประชาชน จึงควรระบุให้ชัดเจนว่า อำนาจเหล่านี้จะไม่ก้าวล่วงถึงเนื้อหาในการแสดงออกของประชาชนหลังจากสมาชิก สปท.อภิปรายครบถ้วนแล้วที่ประชุมได้รับทราบรายงานดังกล่าว และส่งรายงานให้ ครม. คณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการพิจารณาต่อไป

สปท.รับทราบร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยไซเบอร์ ตั้งนายกฯ เป็นประธาน กปช.ดูแลความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร์ ติดดาบให้อำนาจล้วงตับข้อมูลเอกชนได้ "คำนูณ" ท้วงเนื้อหา ห่วงละเมิดเสรีภาพประชาชน 15 พ.ค. 2560 15:11 ไทยรัฐ