วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตำรวจพกปืนไปได้ทุกที่จริงหรือ?

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ สัปดาห์ที่แล้วมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนของตำรวจท่านหนึ่ง ซึ่งได้ใช้อาวุธปืนนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมอย่างกว้างขวาง เป็นประเด็นที่ทำให้สังคมสงสัย คือ การพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ โดยเปิดเผย หรือโดยไม่มีเหตุสมควร และไม่ได้อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ จะมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่

พิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ผู้ใดพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดย เปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควร หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มี ขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริงหรือการอื่นใด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท และให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบอาวุธนั้น

ประกอบกับตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490

มาตรา 8 ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์

ไม่ว่ากรณีใด ห้ามมิให้พาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย หรือพาไปในชุมชุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้น เพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด

ความในมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับแก่

(1) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทหารและตำรวจ ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

(2) ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือ (ค) ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการป้องกันประเทศหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือรักษาทรัพย์สินอันสำคัญของรัฐ

(3) ประชาชนผู้ได้รับมอบให้มีและใช้ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (1) (ง) ซึ่งอยู่ในระหว่างการช่วยเหลือราชการและมีเหตุจำเป็นต้องมี และใช้อาวุธปืนในการนั้น

มาตรา 72 ทวิ วรรคสอง ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าผู้นั้นฝ่าฝืนมาตรา 8 ทวิ วรรคสองด้วย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปีและปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาท ถึงหนึ่งหมื่นบาท

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังมีระเบียบเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนบังคับอีกชั้นหนึ่ง ตามประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี เช่น การตรวจค้น หรือการจับกุม เป็นต้น รวมถึงตามประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 22 บทที่ 13 การพกอาวุธปืน ดาบปลายปืน และตะบอง ก็ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนไว้ด้วย

เมื่อพิจารณาจากหลักกฎหมายดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า บุคคลจะพกพาอาวุธปืน ติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว หรือไม่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ มีความผิดตามกฎหมายนะครับ แม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเอง หากพกพาอาวุธปืนโดยเปิดเผย และไม่ได้อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่มีเหตุอันสมควร ย่อมมีความตามกฎหมายเช่นกันครับ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจพกพาอาวุธปืน โดยเปิดเผย เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้ข่มขู่ผู้อื่น ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา และตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และอาจมีโทษทางวินัยด้วยครับ

ขอฝากเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องพกพาอาวุธปืนด้วยนะครับ การพกพาวุธปืน แม้จะมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนก็ตาม แต่ก็ต้องแยกอาวุธปืนและเครื่องกระสุนออกจากกัน เพื่อไม่สามารถหยิบใช้ได้ทันทีทันใด จึงจะหลุดพ้นจากความผิดตามกฎหมายครับ

สำหรับท่านที่มีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและต้องการความช่วยเหลือ หรือมีเรื่องราวดีๆ อยากแบ่งปันประสบการณ์ เมลมาหาผมได้ที่ “คุยกับคนดัง” talktoceleb@trendvg3.com ได้เลยครับ


Facebook: ทนายเจมส์ LK

ที่มาภาพ - อยากดังเดี๋ยวจัดให้ V.4

ทนายเจมส์

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ สัปดาห์ที่แล้วมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนของตำรวจท่านหนึ่ง ซึ่งได้ใช้อาวุธปืนนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมอย่างกว้างขวาง 15 พ.ค. 2560 14:46 ไทยรัฐ