วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สมเด็จพระสังฆราช' ประทานพระโอวาทบัณฑิต มมร. ทำการใดต้องมีสติ

“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระโอวาทพิธีประทานปริญญาบัตร มมร. ขอให้ผู้เป็นบัณฑิตมี “ขันติธรรม” กระทำการใดต้องมีสติยั้งคิด รักษาเกียรติของตัวเองและมหาวิทยาลัย

วันที่ 14 พ.ค. ที่ห้องประชุมสุชีพ ปุญยญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย(มมร.) ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตร แด่ผู้ที่จบการศึกษาจาก มมร. ประจำปี 2559

ทั้งนี้ในระดับปริญญาตรี มีบรรพชิต จบการศึกษา 289 รูป คฤหัสถ์ 1,301 คน ระดับปริญญาโท บรรชิต 124 คน คฤหัสถ์ 404 คน ระดับปริญญาเอก บรรพชิต 7 คน คฤหัสถ์ 3 คน

จากนั้นประทานพระโอวาท ว่า ท่านทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิต สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอันมีเกียรติภูมิ มีประวัติความเป็นมาคู่กับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา และประวัติศาสตร์ชาติไทย ย่อมมีหน้าที่ที่จะรักษาเกียรติภูมินั้นๆ ให้ดำรงอยู่กับตนเสมอ บัณฑิตที่จะก้าวออกไปปฏิบัติภาระธุระต่างๆ ตามหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบนั้น ต้องมีขันติธรรมประจำใจ ต้องรู้จักอดทนและอดกลั้น ไม่ยอมตัวยอมใจให้วู่วามไปตามเหตุการณ์ ตามอคติ และอารมณ์ที่ตนชอบใจ หรือไม่ชอบใจนั้น

สมเด็จพระสังฆราช ประทานโอวาท ต่อว่า ความอดทนอดกลั้นย่อมก่อให้เกิดความยั้งคิด และเป็นธรรมดาของมนุษย์เราว่า เมื่อยั้งคิดได้แล้ว ย่อมมีโอกาสที่จะพิจารณาเรื่องที่ทำ คำที่พูด ทบทวนดูใหม่ได้อีกคำรบหนึ่ง ถ้าท่านทั้งหลายมีสติยับยั้ง และทบทวนการกระทำของท่านอยู่เสมอ ย่อมจะช่วยให้ท่านสามารถวินิจฉัย ที่จะกระทำหรือไม่กระทำการใดๆ ได้ละเอียดถ่องแท้ขึ้น ทำให้การพิจารณาสิ่งต่างๆ เป็นไปด้วยความเข้าใจอันกระจ่างขึ้น ความคลาดเคลื่อนจากธรรม หรือบาปอกุศล ย่อมจะไม่มีโอกาสกล้ำกรายมาสู่การคิด การพูด และการกระทำของผู้มีความยับยั้งชั่งใจ ถ้าท่านกระทำได้เช่นนั้น ย่อมได้ชื่อเป็นผู้รักษาเกียรติของความเป็นบัณฑิต และรักษาเกียรติของมหาวิทยาลัยได้โดยแท้

“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระโอวาทพิธีประทานปริญญาบัตร มมร. ขอให้ผู้เป็นบัณฑิตมี “ขันติธรรม” กระทำการใดต้องมีสติยั้งคิด รักษาเกียรติของตัวเองและมหาวิทยาลัย 14 พ.ค. 2560 23:12 ไทยรัฐ