วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กระทรวงทรัพยากรฯ เจ๋ง ผุดแอปฯ ปกป้องป่า เปิดดาวน์โหลด ก.ย. นี้

กระทรวงทรัพยากรฯ ผุดแอปฯ "Smart National Park 4.0" เฝ้าระวังปกป้องป่าพื้นที่อนุรักษ์ สร้างเครือข่ายตาสับปะรดแจ้งบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมอำนวยความสะดวกเข้าถึงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว คาดเปิดให้ดาวน์โหลดก.ย.นี้...

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า รัฐบาลได้กำหนดแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศ โดยขับเคลื่อนประเทศไปสู่ “Thailand 4.0” เป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมทั้งเป็นประเทศพัฒนาแล้ว บนนวัตกรรมใน 20 ปีข้างหน้า (2560-2579) ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ขณะที่หนึ่งในภารกิจสำคัญของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ การปกป้องและดูแลพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศให้รอดพ้นจากภัยคุกคามต่างๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนากลไกและเครื่องมือเฝ้าระวังตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าที่มีประสิทธิภาพ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้วางแผนดำเนินโครงการ “Smart National Park 4.0” เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่เป็นเครื่องมือช่วยเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ป่าและอุทยานแห่งชาติอย่างเป็นระบบ

"ปัจจุบัน กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีภารกิจที่ต้องดูแลพื้นที่อนุรักษ์ถึง 73 ล้านไร่ ด้วยจำนวนเจ้าหน้าที่มากกว่า 30,000 คน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาแนวทางปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังภัยคุกคาม โดยโครงการ SMART NATIONAL PARK 4.0 คือการจัดทำ Smart Platform ให้เป็นระบบศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้สามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และวางแผนพัฒนาพื้นที่อุทยานให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและถูกต้องมากที่สุด รวมทั้งเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ให้ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล สามารถเฝ้าระวังภัยคุกคามในพื้นที่อุทยานแห่งชาติด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลได้แบบ Real Time เพียงสัมผัสปลายนิ้ว"

นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อให้ประโยชน์ต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยอำนวยความสะดวกในการให้เข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยว การสืบค้นข้อมูล ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว จองที่พัก ร้านอาหาร และศึกษาหาเส้นทางไปยังสถานที่ต่างๆ อีกทั้งยังสร้างการเรียนรู้ การปลูกจิตสำนึก การมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับสร้างเครือข่ายหรือตาสับปะรด เฝ้าระวังภัยคุกคาม การแจ้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ หรือขอความช่วยเหลือ (SOS) ได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ เบื้องต้นจะมีการเชื่อมโยงแอปพลิเคชันครบตามความต้องการใช้งานจำนวน 7 แอปพลิเคชัน ได้แก่ 1. Park Ranger Application 2. Park Ranger Scout Application 3. Command Center Application (ศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามพื้นที่อุทยานแห่งชาติ) 4. Park Tourist Application 5. Ticket System 6. เพื่ออุทยานแห่งชาติ Application และ 7. การประชาสัมพันธ์ Application โดยปัจจุบันโครงการกำลังอยู่ระหว่างการร่างเอกสารกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของภารกิจ โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้ดาวน์โหลดไปใช้งานได้ภายในเดือน ก.ย. 2560 นี้

สำหรับโครงการ Smart National Park 4.0 เป็นการพัฒนาอุทยานแห่งชาติด้วยนวัตกรรมที่สามารถรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ สร้างอาชีพ รายได้ และหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจของชาติ ไปพร้อมๆ กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเฝ้าระวังภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเกิดกับอุทยานแห่งชาติ มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้แบบเรียลไทม์

อย่างไรก็ดี การจะป้องกันการบุกรุกป่าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้อย่างได้ผล มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกคน ทั้งในการร่วมดูแลรักษารวมทั้งเข้าร่วมเป็นเครือข่ายแจ้งเหตุเมื่อพบการบุกรุกผืนป่า ซึ่งในอนาคตแอปพลิเคชันใหม่จะได้รับการพัฒนาขึ้น จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งเหตุได้ง่ายมากขึ้น และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป.

กระทรวงทรัพยากรฯ ผุดแอปฯ "Smart National Park 4.0" เฝ้าระวังปกป้องป่าพื้นที่อนุรักษ์ สร้างเครือข่ายตาสับปะรดแจ้งบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมอำนวยความสะดวกเข้าถึงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว คาดเปิดให้ดาวน์โหลดก.ย.นี้... 14 พ.ค. 2560 07:52 ไทยรัฐ