วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กำชับโรงเรียนพร้อมรับเปิดเทอม

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ระหว่างปิดภาคเรียนที่ผ่านมา สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้อาคาร วัสดุอุปกรณ์ ต้นไม้และสิ่งแวดล้อมโดยรวมเกิดชำรุดเสียหาย อุปกรณ์ไฟฟ้าอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหล สายไฟฟ้าขาด จนอาจเป็นอันตรายแก่นักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงกำชับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษในด้านต่างๆ อาทิ สิ่งก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ มิให้เกิดอันตราย กำจัดต้นไม้หรือวัชพืชที่เป็นพิษ หรือมีผลเป็นพิษในบริเวณโรงเรียนและโดยรอบ ซ่อมแซมอาคารเรียน ประตูหน้าต่าง ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ โต๊ะเก้าอี้ ระบบน้ำประปา เครื่องเล่นสนาม ประตูฟุตบอล ประตูรั้วโรงเรียน ล้อมรั้วรอบสระน้ำในโรงเรียนให้มั่นคงแข็งแรง กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หนู สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์มีพิษต่างๆ เก็บกวาดขยะให้สะอาด ดูแลสนามหญ้าให้โล่งเตียนมิให้เป็นที่อยู่ของสัตว์ร้าย สำรวจจุดอันตรายในบริเวณโรงเรียน เส้นทางเดินไป-กลับของนักเรียน จัดที่จอดรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ จุดจอดรับ-ส่งนักเรียนประสานสำนักงานขนส่งจังหวัด เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร กำกับและควบคุมพฤติกรรมของพนักงานขับรถนักเรียนระมัดระวังในการพานักเรียน คณะครูไปทัศนศึกษาเข้าค่าย พักแรม รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เกิดความปลอดภัยกับนักเรียน

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ให้วางแผนล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ให้ความรู้ขณะเกิดเหตุจะต้องทำอย่างไร การเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์ และภายหลังเกิดเหตุแล้วจะขอความช่วยเหลือได้อย่างไร โดยสามารถศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย www.disaster.go.th ด้านสุขภาพอนามัยให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสุขภาพนักเรียนทุกคนหากปรากฏอาการที่น่าสงสัยควรนำไปพบแพทย์เพื่อรักษาและป้องกันมิให้แพร่ไปยังเพื่อนนักเรียน โดยสามารถศึกษาแนวทางการดูแลสุขภาพจากเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข www.moph.go.th รวมถึงป้องกันการกระทำของมนุษย์ที่ทำให้ก่อเหตุร้ายต่างๆ เช่น การหลอกลวงต้มตุ๋น ลักทรัพย์ วางมาตรการในการป้องกันนักเรียนก่อเหตุทะเลาะวิวาท กรณีชู้สาว แม่วัยใส หลบหนีการเรียน ติดเกม เสพสิ่งมึนเมาและสารเสพติด พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการทำประกันชีวิตและทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักเรียนและบุคลากรทุกคน.

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ระหว่างปิดภาคเรียนที่ผ่านมา สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้อาคาร วัสดุอุปกรณ์... 13 พ.ค. 2560 00:52 ไทยรัฐ