วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กศน.ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย ซึ่งนอกเหนือจากความรู้ความสามารถแล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องปลูกฝังให้กับประชาชน คือ ความรักชาติ ศรัทธายึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ ถือเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของคนไทยทุกคน ดังนั้น สำนักงาน กศน.จึงได้จัดอบรมโครงการ “ประวัติศาสตร์ ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ให้แก่บุคลากรในสังกัดของ กศน.ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 8,016 คน เพื่อให้นำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับผู้เรียน กศน.ได้อย่างถูกต้องต่อไป.

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กศน.ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย ซึ่งนอกเหนือจากความรู้ความสามารถแล้ว... 13 พ.ค. 2560 00:45 ไทยรัฐ