วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อ.ก.พ.ร.ใหม่ 4.0

โดย ซี.12

เพื่อเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้ระบบราชการไทยก้าวไปสู่เป้าหมาย 4.0 จึงมีการระดมกำลังความคิดกันอย่างเต็มที่

หนทางหนึ่งคือการที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีใน ฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 ขึ้นมาอีกคณะหนึ่ง โดยให้เหตุผลว่า

โดยที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำและกับดักความไม่สมดุล เพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว ภาครัฐหรือระบบราชการจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกลไก อันได้แก่ โครงสร้างแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่ที่จะต้องทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก โดยการเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม การเชื่อมโยงเข้ากับทุกฝ่าย การมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และการสร้างนวัตกรรมหรือความคิดเห็น เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้กลไกการขับเคลื่อนระบบราชการรองรับกับโมเดลประเทศไทย 4.0 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

1.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ประธานอนุกรรมการ 2.เลขาธิการ ก.พ.ร. (นายทศพร ศิริสัมพันธ์) รองประธานอนุกรรมการ แล้วมี อนุกรรมการ ประกอบด้วย 3.นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 4.นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 5.นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การลงทุน บีโอไอ 6.นายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และหัวหน้านักวิเคราะห์ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี 7.นายพีรพิชญ์ วงศ์วัฒนศานต์ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 8.นายรณภพ ปัทมะดิษ ข้าราชการการเมืองตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 9.นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี 10.นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 11.นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 12.นายโสภณ ราชรักษา ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) 13.นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 14.นายเอก อายะวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทเมอร์เซอร์คอนซัลติ้ง จำกัด (มหาชน) 15.นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 16.เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและเลขานุการ 17.เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 18.เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อ.ก.พ.ร.ชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันการขับเคลื่อนประเทศตามโมเดลประเทศไทย 4.0 และระบบราชการ 4.0 ไปสู่การปฏิบัติ และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม วางแนวทางการปรับเปลี่ยนกลไกและระบบการทำงานเพื่อขับเคลื่อนระบบราชการให้เป็นไปตามมาตรา 258 ข ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานของรัฐตามแนวทางที่ได้กำหนด ฯลฯ

พิจารณาถึงองคาพยพของ อ.ก.พ.ร.ชุดนี้แล้ว เห็นชัดว่าทั้งหมดเป็นผู้ทรงคุณความรู้ที่แตกต่างกันไปหลายสาขาแต่มีหัวจิตหัวใจเดียวกันในการทำงานให้ประเทศไทย

แถมยังเป็นคนหนุ่มไฟแรงประเภทลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเสียด้วย.

“ซี.12”

12 พ.ค. 2560 14:00 ไทยรัฐ