วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ระวังข้อครหาแทรกแซง

มีเรื่องน่าแปลกใจเกิดขึ้นในวงการองค์กรอิสระ มีรายงานข่าวว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ยกเลิกการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ออกไปโดยไม่มีกำหนด จากเดิมที่นัดไว้ในวันที่ 11 พฤษภาคม เป็นผลสืบเนื่องจากการขัดแย้งกัน หรือการ ไม่ประสานงานกัน ระหว่าง คตง.กับผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ก่อนหน้านี้ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มีหนังสือแจ้งต่อเลขาธิการวุฒิสภา ให้นัดประชุมคณะกรรมการสรรหา คตง.ชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่จะพ้นตำแหน่งภายใน 180 วัน หลังจากที่หัวหน้า คสช.มีคำสั่งที่ 23/2560 ลงวันที่ 5 เมษายน แต่นายชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธาน คตง. มีหนังสือคัดค้านการประชุมคณะกรรมการ สรรหา

หนังสือของประธาน คตง.ถึงเลขาธิการวุฒิสภา ชี้แจงว่า คำสั่ง คสช.ที่ระบุ ว่า คตง. จะครบวาระในวันที่ 26 กันยายน ควรให้มี พ.ร.บ.การตรวจเงินแผ่นดินเสียก่อน จึงค่อยสรรหา คตง.ชุดใหม่ ยิ่งกว่านั้นองค์กรอิสระต่างๆก็มีปัญหา ในการเลือกบุคคลเป็นตัวแทนเป็นกรรมการสรรหา มีเพียงองค์กรเดียวที่แจ้งชื่อไป อีก 4 องค์กรยังหาคนไม่ได้

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ชี้แจงเหตุผลการหาคนเป็นกรรมการสรรหาว่าหายาก เนื่องจาก คำสั่ง คสช.กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามกรรมการสรรหาไว้ค่อนข้างสูง เช่นเดียวกับ กกต.ก็มีปัญหา จึงแจ้งกลับไปยังเลขาธิการวุฒิสภา ไม่ขอเสนอชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการสรรหา เนื่องจากเวลากระชั้นชิดหาคนไม่ทัน

การสรรหา คตง.ชุดใหม่ตามคำสั่ง คสช. เป็นปัญหาคล้ายกับที่หัวหน้า คสช. เคยมีคำสั่งให้สรรหาและเลือกบุคคลเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่ แต่มีการยกเลิกคำสั่งในภายหลัง และมีการกล่าวว่า คสช.จะส่งคนของตนไปเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อคุมอำนาจการตรวจสอบ จึงให้รอจนกว่าจะมีกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

รัฐบาลน่าจะยึดหลักการเดียวกันกับกรณีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ เลื่อนการสรรหา คตง.ชุดใหม่ รวมทั้งองค์กรอิสระอื่นๆไปก่อน จนกว่าจะมีประกาศใช้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับองค์กรนั้นๆ ก็ไม่น่าจะสายจนเกินไป เพราะรัฐธรรมนูญบังคับให้จัดทำร่างกฎหมายลูก 10 ฉบับ ให้เสร็จภายใน 240 วัน หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

การยกเลิกคำสั่งสรรหาองค์กรอิสระน่าจะเป็นผลดีต่อรัฐบาลมากกว่า ป้องกันไม่ให้ถูกกล่าวหาก้าวก่ายหรือแทรกแซง องค์กรอิสระ ซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบและถ่วงดุล เป็นเสาหลักของประชาธิปไตย ขณะนี้ก็เริ่มมีเสียงกระแนะกระแหนจากบางฝ่าย มองว่ามีบางคนของบางองค์กรอิสระทำหน้าที่คล้ายกับเป็นผู้ล้างขาว รับประกันความบริสุทธิ์ ของรัฐบาล.

12 พ.ค. 2560 11:44 ไทยรัฐ